صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
22 Jun 2024
تقویم جولیان:
09 Jun 2024
Pred. آوریل Next
PayPal
Pred. 2024 Next


Memorial Suturday

Memorial Suturdayсубота уочи Духова

سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه

سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه سنت سیریل بعد از درگذشت پاتریارک اسکندریه به عنوان اسقف اعظم انتخاب شد در طول زندگی خود با سه بدعت مبارزه کرد از جمله بدعت نواشینیسم، نسطورینیزم و نواشینیسم یهودیان. بدعت نواشینیسم ها که توسط کشیش بدعت گذاری به نام نواشین نهادینه شده بود بیشتر جنبه...

آوریل 2024
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
 شهیدان کریسانتیوس و دریا و همراهانشان
1
آب
در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدند
2
آب
سنت جیمز اسقف
3
آب
شهید کشیش باسیل
4
آب
شهید کلیسا نیکن
5
آب
سنت آرتمون اسقف سلیکویا
6
روغن
عید بشارت
7
ماهی
گابریل فرشته مقدس
8
روغن
شهید مقدس ماترونا
9
آب
پدرش شهید ما یوستراتیوس کی یف
10
آب
سنت مارک اسقف سوریه
11
آب
پدر مقدس ما جان کلیماکیوس
12
آب
شهید هیپاتیوس اسقف گانگرا
13
روغن
سنت ماری مصر
14
روغن
پدر مقدس ما تیتوس
15
آب
 سنت نیکیتاس
16
آب
پدر مقدس ما جوزف
17
روغن
شهیدان مقدس آگاتوپیوس و تئودلیوس
18
روغن
سنت یوتیکیوس پاتریارک کنستانتینپول
19
روغن
سنت جورج
20
روغن
رسولان مقدس هرودیون،آگابیوس، روفوس، آسینکرتیوس، فلگون و هرماس
21
روغن
شهید مقدس یوپسیکیوس
22
آب
شهید ترنسه، ماکسیموس، پمپیوس و 36 نفر دیگر
23
آب
شهید انتیپاس اسقف پرگاموم آسیا
24
آب
پدر مقدس ما اسحاق سوریه
25
آب
شهید آرتمون
26
آب
سنت مارتین پاپ روم
27
روغن
یکشنبه نخل، ورود خدای ما به اورشلیم
28
ماهی
شهید مقدس آگاپیا، کینیا و ایرنه
29
آب
شهید مقدس سایمون اسقف ایران
30
آب
    
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for April , 2024 (Serbia)
01 Apr 2024 Third Quarter
08 Apr 2024 New Moon
15 Apr 2024 First Quarter
23 Apr 2024 Full Moon