صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
21 Jul 2024
تقویم جولیان:
08 Jul 2024
Pred. مارس Next
PayPal
Pred. 2024 Next


شهید مقدس پروکپیوس

شهید مقدس پروکپیوسقدیس پروکپیوس در اورشلیم از یک پدر مسیحی و مادر بت پرست بدنیا آمد و نام او نینیاس بود، وقتی که پدرش فوت کرد مادرش به تنهایی او را بزرگ کرد و در جوانی او به ارتش پادشاهی دیکلتین پیوست. در زمان فرمان آزار و اذیت مسیحیان دیکلتین دستور داد که پروکپیوس همراه...

مارس 2024
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
     شهید مقدس تئودور تیرو
1
fast-free
سنت لئو اول پاپ روم
2
fast-free
رسولان مقدس آرکیپوس، فیلیمون و اپفیا
3
fast-free
قدیس لئو اسقف کاتانیا
4
fast-free
قدیس زکریا پاتریارک اورشلیم
5
fast-free
شهید مقدس موریس و هفتاد سرباز همراهش
6
روغن
شهید مقدس پلیکارپ اسقف اسمیرنا
7
fast-free
یافتن سر یحیای تعمید دهنده
8
روغن
قدیس تاراسیوس پاتریارک کنستانتینپول
9
fast-free
قدیس پرفیریوس اسقف غزه
10
fast-free
پدر مقدس ما پروکپیوس دکاپولیس
11
dairy & fish
شهید پروتریوس
12
dairy & fish
شهید پروتریوس
13
لبنیات & ماهی
مادر مقدس ما شهید یودوکیا
14
dairy & fish
شهید مقدس تئودتوس اسقف سیرنیا جزیره قبرس
15
لبنیات & ماهی
شهیدان مقدس یوتروپیوس، سلنسیوس و باسیلسیوس
16
dairy & fish
پدر مقدس گراسیم
17
dairy & fish
سنت نیکولای
18
آب
چهل و دو شهید مقدس اموریا
19
آب
هفت شهید چرسون
20
آب
سنت تئوفیلاکتیوس اسقف نیکومدیا
21
آب
چهل شهید سباسته
22
روغن
شهید مقدس کودراتیوس و دیگر شهیدان همراهش
23
روغن
سنت سوفرونیوس پاتریارک اورشلیم
24
روغن
پدر گرامی ما تئوفانیس
25
آب
سنت نیکفراوس پاتریارک کنستانتینپول
26
آب
پدر مقدس ما بندیکت
27
آب
شهیدان مقدس آگاپیوس و هفت نفر همراهش به نام های پاپلیوس، تیمولایوس، رومولیوس، الکساندر،الکساندر،  دیانیسی، دیانیس
28
آب
آریستبولیوس رسول یکی از هفتاد رسول
29
آب
سنت الکس مرد خدا
30
روغن
سنت سیریل اسقف اعظم اورشلیم
31
روغن
      
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for March , 2024 (Serbia)
03 Mar 2024 Third Quarter
10 Mar 2024 New Moon
17 Mar 2024 First Quarter
25 Mar 2024 Full Moon