صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
02 Apr 2023
تقویم جولیان:
20 Mar 2023
Pred. مارس Next
PayPal
Pred. 2023 Next


در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدند

در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدنداین صومعه در اورشلیم توسط بسیاری از بزرگان مسیحی از جمله سنت ساوای صربستان بازدید شده است، راهبان و راهبه ها و تمام مسیحیان ساکن در آنجا اغلب توسط اعراب مورد هجوم قرار می گرفتند و شکنجه یا کشته می شدند و تمامی این قدیسین پیش از مراسم عید پاک در سال 796 به...

مارس 2023
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
   دوازده شهید مقدس قلمرو پادشاه دیکلتین
1
آب
شهید مقدس تئودور تیرو
2
روغن
سنت لئو اول پاپ روم
3
آب
رسولان مقدس آرکیپوس، فیلیمون و اپفیا
4
روغن
قدیس لئو اسقف کاتانیا
5
روغن
قدیس زکریا پاتریارک اورشلیم
6
آب
شهید مقدس موریس و هفتاد سرباز همراهش
7
آب
شهید مقدس پلیکارپ اسقف اسمیرنا
8
آب
یافتن سر یحیای تعمید دهنده
9
روغن
قدیس تاراسیوس پاتریارک کنستانتینپول
10
آب
قدیس پرفیریوس اسقف غزه
11
روغن
پدر مقدس ما پروکپیوس دکاپولیس
12
روغن
شهید پروتریوس
13
آب
مادر مقدس ما شهید یودوکیا
14
آب
شهید مقدس تئودتوس اسقف سیرنیا جزیره قبرس
15
آب
شهیدان مقدس یوتروپیوس، سلنسیوس و باسیلسیوس
16
آب
پدر مقدس گراسیم
17
آب
سنت نیکولای
18
روغن
چهل و دو شهید مقدس اموریا
19
روغن
هفت شهید چرسون
20
آب
سنت تئوفیلاکتیوس اسقف نیکومدیا
21
آب
چهل شهید سباسته
22
روغن
شهید مقدس کودراتیوس و دیگر شهیدان همراهش
23
آب
سنت سوفرونیوس پاتریارک اورشلیم
24
آب
پدر گرامی ما تئوفانیس
25
روغن
سنت نیکفراوس پاتریارک کنستانتینپول
26
روغن
پدر مقدس ما بندیکت
27
آب
شهیدان مقدس آگاپیوس و هفت نفر همراهش به نام های پاپلیوس، تیمولایوس، رومولیوس، الکساندر،الکساندر،  دیانیسی، دیانیس
28
آب
آریستبولیوس رسول یکی از هفتاد رسول
29
روغن
سنت الکس مرد خدا
30
روغن
سنت سیریل اسقف اعظم اورشلیم
31
روغن
 
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for March , 2023 (Serbia)
07 Mar 2023 Full Moon
14 Mar 2023 Third Quarter
21 Mar 2023 New Moon
29 Mar 2023 First Quarter