صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
27 Feb 2020
تقویم جولیان:
14 Feb 2020
Pred. فوریه Next
PayPal
Pred. 2020 Next


پدر مقدس ما یوکزنیتوس

پدر مقدس ما یوکزنیتوساو در قسطنطنیه زندگی می کرد و بعد از اینکه به یک راهب تبدیل شد مدت کمی در قسطنطنیه ماند و بعد آنجا را ترک کرد، و در صومعه های بسیاری مشغول دعا و خدمت به کلیسا شد. بسیاری از بیماران را نزد او می آوردند و او متواضعانه دعا می کرد و باعث شفای بسیاری از بیماران...

فوریه 2020
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
      مکاریوس کبیر
1
fast-free
قدیس یوتیمیوس کبیر
2
fast-free
ماکسیموس پرافتخار
3
fast-free
رسول مقدس تیموتی
4
fast-free
اسقف شهید کلمنت
5
روغن
قدیس ارجمند سنیا
6
fast-free
سنت گریگوری، اسقف اعظم کنستانتینپول
7
روغن
گرامیداشت زنوفونت و ماریا و پسران آنها جاون و آرکادیوس
8
fast-free
سنت جان کریسستم
9
fast-free
گرامیداشت افرم صومعه کیاو
10
fast-free
قدیس ایگناتیوس ثمره خداوند
11
fast-free
سه قدیس بزرگ. سنت باسیل کبیر، سنت گریگوری حکیم و سنت جان کریسستم
12
fast-free
قدیس سایروس و جان
13
fast-free
شهید قدیس تریفون
14
fast-free
ارائه مسیح به معبد
15
fast-free
قدیس سایمئون میزبان خدا
16
fast-free
پدر مقدس ما ایسیدور
17
fast-free
شهید مقدس آگاتا
18
fast-free
قدیس بوکلوس اسقف اسمیرنا
19
روغن
قدیس پارتنیوس لمپساکیوس
20
fast-free
شهید مقدس تئودور استراتلاتس
21
روغن
شهید مقدس نیکفراوس
22
fast-free
شهید کارالامپوس
23
fast-free
شهید بلایس اسقف سباسته
24
dairy & fish
سنت ملاتیوس اسقف اعظم انطاکیه
25
dairy & fish
پدر مقدس ما سایمئون برون مرزی
26
لبنیات & ماهی
پدر مقدس ما یوکزنیتوس
27
dairy & fish
رسولان مقدس اونسیموس
28
لبنیات & ماهی
دوازده شهید مقدس قلمرو پادشاه دیکلتین
29
dairy & fish
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for February , 2020 (Serbia)
01 Feb 2020 First Quarter
09 Feb 2020 Full Moon
16 Feb 2020 Third Quarter
23 Feb 2020 New Moon


دوستان: