صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
26 Oct 2020
تقویم جولیان:
13 Oct 2020
Pred. اکتبر Next
PayPal
Pred. 2020 Next


شهیدان مقدس کارپیوس و پاپلیوس

شهیدان مقدس کارپیوس و پاپلیوسسنت کارپیوس اسقف تیاتیرا و پاپلیوس خادم کلیسا بود، آنها در زمان فرمانداری والریوس دستگیر شدند و با اسب ها آنها را به زمین کشیدند و به درخت بستند و این مقدسین به خاطر ایمانشان به مسیح متحمل بسیاری از رنج ها شدند زمانی که دیدند کارپیوس مقدس لبخند بر لبانش...

اکتبر 2020
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
    سنت یومنیوس اسقف گورتینا
1
fast-free
شهیدان مقدس تروفیمیوس، سباتیوس و دوریمیدون
2
روغن
شهید بزرگ و مقدس یوستاسه
3
fast-free
رسول مقدس کودراتیوس
4
fast-free
شهید فوکاس اسقف سینوپه
5
fast-free
تقدیس سنت جان باپتیست
6
fast-free
شهید مقدس نخستین تکیا
7
روغن
مادر مقدس ما یوفروسین
8
fast-free
سنت جان متکلم رسول و بشارت دهنده
9
روغن
شهید مقدس کالیستراتیوس
10
fast-free
پدر مقدس ما کاریتون
11
fast-free
پدر مقدس ما کریاکیوس
12
fast-free
سنت گریگوری اسقف ارمنستان
13
fast-free
تقدیر مادر مقدس خدا
14
روغن
سنت اندره نادان
15
fast-free
شهید مقدس دیانیسیوس
16
روغن
شهید مقدس هیروتیوس
17
fast-free
شهید مقدس کاریتینا
18
fast-free
رسول مقدس توماس
19
fast-free
شهیدان مقدس سرجیوس و باکیوس
20
fast-free
مادر مقدس ما پلاگیا
21
روغن
رسول مقدس جیمز
22
fast-free
شهیدان مقدس یولامپیوس و یولامپی
23
روغن
رسول مقدس فیلیپ
24
fast-free
شهیدان مقدس تراکیوس، پروبیوس و آندرونیکیوس
25
fast-free
شهیدان مقدس کارپیوس و پاپلیوس
26
fast-free
مادر مقدس ما پتکا
27
fast-free
پدر مقدس ما شهید لوسیان انطاکیه
28
روغن
شهید مقدس لونگینیوس
29
fast-free
پیامبر مقدس هوسئا
30
روغن
رسول مقدس لوقا
31
fast-free
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for October , 2020 (Serbia)
01 Oct 2020 Full Moon
09 Oct 2020 Third Quarter
16 Oct 2020 New Moon
23 Oct 2020 First Quarter
31 Oct 2020 Full Moon


دوستان: