صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
29 Sep 2022
تقویم جولیان:
16 Sep 2022
Pred. سپتامبر Next
PayPal
Pred. 2022 Next


شهید بزرگ و مقدس یوفمیا

شهید بزرگ و مقدس یوفمیا بانوی مقدس یوفمیا در کالسدون بدنیا آمد نام پدر او فیلوفرونیوس بود و نام مادرش تئودوریسیا بود زمانی که امپراطور پریسکیوس یک جشنی را به پاس بت ها ترتیب داد که 49 نفر از مسیحیان دستگیر شدند و بانوی مقدس یوفمیا که بسیار زیبا و روح بسیار زیبایی داشت نیز جزو...

سپتامبر 2022
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
    شهید مقدس اندره استراتلاتس
1
fast-free
پیامبر مقدس ساموئل
2
روغن
رسول مقدس تدائیوس
3
fast-free
شهیدان مقدس آگاتونیکیوس، زوتیکیوس و همراهانشان
4
fast-free
شهید مقدس لوپیوس
5
fast-free
شهید مقدس یوتیکس
6
fast-free
رسول مقدس بارتلومو
7
روغن
شهید مقدس آدریان و همسرش ناتالیا
8
fast-free
پدر مقدس ما پیمن کبیر
9
روغن
پدر مقدس ما موسی نگرو
10
fast-free
یادبود یحیی تعمید دهنده
11
روغن
انتقال یادگاری های سنت الکساندر نوسکی
12
fast-free
جشن یادگاری مادر مقدس خدا
13
fast-free
شروع سال کلیسا
14
روغن
شهید مقدس مماس
15
fast-free
شهید مقدس آنتیمیوس
16
روغن
شهید مقدس بابیلاس
17
fast-free
پیامبر مقدس زکریا
18
fast-free
یادبود معجزات فرشته اعظم مقدس میکائیل
19
fast-free
شهید مقدس سزون
20
fast-free
تولد مادر مقدس خدا
21
ماهی
سنت یواکیم و سنت آنا
22
fast-free
شهیدان مقدس منودورا، مترودورا و نیمفودورا
23
روغن
مادرش مقدس ما تئودورا
24
fast-free
شهید مقدس اوتونومیوس
25
fast-free
تقدیس کلیسای رستاخیز مسیح
26
fast-free
روز صلیب مقدس
27
strict fast
شهید مقدس نیکتاس
28
روغن
شهید بزرگ و مقدس یوفمیا
29
fast-free
شهیدان مقدس ورا، نادا و لوبو و مادر آنها سوفیا
30
روغن
 
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for September , 2022 (Serbia)
03 Sep 2022 First Quarter
10 Sep 2022 Full Moon
17 Sep 2022 Third Quarter
25 Sep 2022 New Moon