صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
16 Oct 2021
تقویم جولیان:
03 Oct 2021
Pred. اکتبر Next
PayPal
Pred. 2021 Next


شهید مقدس دیانیسیوس

شهید مقدس دیانیسیوس سنت دیانیسیوس که جزو هفتاد رسول بود در آتن از یک خانواده بت پرست بدنیا آمد تحصیلاتش را در آتن آغاز کرد و بعدها به مصر نقل مکان کرد، در زمان مصلوب شدن مسیح که جهان تاریک شد او نزد خداوند دعا کرد تا حقیقت را دریابد. به آتن بازگشت و هنگامی که پولس رسول در آتن...

اکتبر 2021
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
     سنت یومنیوس اسقف گورتینا
1
روغن
شهیدان مقدس تروفیمیوس، سباتیوس و دوریمیدون
2
fast-free
شهید بزرگ و مقدس یوستاسه
3
fast-free
رسول مقدس کودراتیوس
4
fast-free
شهید فوکاس اسقف سینوپه
5
fast-free
تقدیس سنت جان باپتیست
6
روغن
شهید مقدس نخستین تکیا
7
fast-free
مادر مقدس ما یوفروسین
8
روغن
سنت جان متکلم رسول و بشارت دهنده
9
fast-free
شهید مقدس کالیستراتیوس
10
fast-free
پدر مقدس ما کاریتون
11
fast-free
پدر مقدس ما کریاکیوس
12
fast-free
سنت گریگوری اسقف ارمنستان
13
روغن
تقدیر مادر مقدس خدا
14
fast-free
سنت اندره نادان
15
روغن
شهید مقدس دیانیسیوس
16
fast-free
شهید مقدس هیروتیوس
17
fast-free
شهید مقدس کاریتینا
18
fast-free
رسول مقدس توماس
19
fast-free
شهیدان مقدس سرجیوس و باکیوس
20
روغن
مادر مقدس ما پلاگیا
21
fast-free
رسول مقدس جیمز
22
روغن
شهیدان مقدس یولامپیوس و یولامپی
23
fast-free
رسول مقدس فیلیپ
24
fast-free
شهیدان مقدس تراکیوس، پروبیوس و آندرونیکیوس
25
fast-free
شهیدان مقدس کارپیوس و پاپلیوس
26
fast-free
مادر مقدس ما پتکا
27
ماهی
پدر مقدس ما شهید لوسیان انطاکیه
28
fast-free
شهید مقدس لونگینیوس
29
روغن
پیامبر مقدس هوسئا
30
fast-free
رسول مقدس لوقا
31
fast-free
      
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for October , 2021 (Serbia)
06 Oct 2021 New Moon
13 Oct 2021 First Quarter
20 Oct 2021 Full Moon
28 Oct 2021 Third Quarter


دوستان: