صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
03 Feb 2023
تقویم جولیان:
21 Jan 2023
Pred. فوریه Next
PayPal
Pred. 2023 Next


ماکسیموس پرافتخار

ماکسیموس پرافتخاراو در قسطنطنیه بدنیا آمد و یکی از درباریان کنستانتینپول برشمرده می شد اما بعد از مدتی تصمیم گرفت که در نزدیکی آنجا به عنوان یک راهب زندگی کند، او از بزرگترین مدافعان عقاید صحیح ارتدوکس است که در زمانش با بدعت های طبیعت گرایی که بسیار رایج بود مبارزه کرد. بدعت...

فوریه 2023
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
   مکاریوس کبیر
1
روغن
قدیس یوتیمیوس کبیر
2
fast-free
ماکسیموس پرافتخار
3
روغن
رسول مقدس تیموتی
4
fast-free
اسقف شهید کلمنت
5
fast-free
قدیس ارجمند سنیا
6
fast-free
سنت گریگوری، اسقف اعظم کنستانتینپول
7
fast-free
گرامیداشت زنوفونت و ماریا و پسران آنها جاون و آرکادیوس
8
fast-free
سنت جان کریسستم
9
fast-free
گرامیداشت افرم صومعه کیاو
10
fast-free
قدیس ایگناتیوس ثمره خداوند
11
fast-free
سه قدیس بزرگ. سنت باسیل کبیر، سنت گریگوری حکیم و سنت جان کریسستم
12
fast-free
قدیس سایروس و جان
13
fast-free
شهید قدیس تریفون
14
fast-free
ارائه مسیح به معبد
15
ماهی
قدیس سایمئون میزبان خدا
16
fast-free
پدر مقدس ما ایسیدور
17
روغن
شهید مقدس آگاتا
18
fast-free
قدیس بوکلوس اسقف اسمیرنا
19
fast-free
قدیس پارتنیوس لمپساکیوس
20
dairy & fish
شهید مقدس تئودور استراتلاتس
21
dairy & fish
شهید مقدس نیکفراوس
22
لبنیات & ماهی
شهید کارالامپوس
23
dairy & fish
شهید بلایس اسقف سباسته
24
لبنیات & ماهی
سنت ملاتیوس اسقف اعظم انطاکیه
25
dairy & fish
پدر مقدس ما سایمئون برون مرزی
26
dairy & fish
پدر مقدس ما یوکزنیتوس
27
آب
رسولان مقدس اونسیموس
28
آب
    
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for February , 2023 (Serbia)
05 Feb 2023 Full Moon
13 Feb 2023 Third Quarter
20 Feb 2023 New Moon
27 Feb 2023 First Quarter