صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
29 May 2020
تقویم جولیان:
16 May 2020
Pred. می Next
PayPal
Pred. 2020 Next


پدر مقدس ما تئودور

پدر مقدس ما تئودور او یکی از شاگردان سنت پوکومیوس بود، او به مانند یک بی ایمان بدنیا آمد و بزرگ شد اما در جوانی به مسیح ایمان آورد و توسط سنت پوکومیوس نیز تعمید گرفت. او یک راهب شد و تصمیم گرفت که به دیگر مسیحیان و راهبان کمک کند و خدمات ارزشمندی را در کلیسا انجام داد، در...

می 2020
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
     پدر مقدس ما یوحنا
1
روغن
یادبود یوحنا
2
fast-free
یادبود یادگاری های سنت نیکلاس از آمریکا به صربستان
3
fast-free
شهید مقدس جاناریوس و همراهانش
4
fast-free
پدر مقدس تئودور سیکاته
5
fast-free
شهید مقدس و گرانقدر جورج
6
ماهی
شهید ساباس استراتلاتس
7
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده مرقس
8
روغن
شهید اسقف باسیل آماسیا
9
fast-free
رسول مقدس سایمون
10
fast-free
رسولان مقدس جاسوناند ساسیپاتر و سرسیرا باکره
11
fast-free
سنت باسیل اوستروگ
12
fast-free
رسول مقدس جیمز
13
ماهی
پیامبر مقدس ارمیا
14
fast-free
شهیدان مقدس زویی، سیریاک و تئودلیوس
15
روغن
شهیدان تیموتی و مائورا
16
fast-free
شهید پلاگیا تارسیوس
17
fast-free
شهید عالی مقام و مقدس ایرنه
18
fast-free
قدیس جاب
19
fast-free
گرامیداشت صلیب مقدس در اورشلیم
20
روغن
رسول مقدس و بشارت دهنده جان متکلم
21
fast-free
پیامبر مقدس اشعیا
22
روغن
رسول مقدس سایمون وفادار
23
fast-free
سنت سیریل و سنت متدیوس هم پایه رسولان
24
fast-free
سنت اپیفانیوس اسقف قبرس
25
fast-free
شهید مقدس گلیکریا
26
fast-free
شهید مقدس ایسیدور
27
ماهی
صعود خدای ما عیسی مسیح
28
fast-free
پدر مقدس ما تئودور
29
روغن
رسول مقدس آندرونیکیوس
30
fast-free
شهیدان مقدس مسیحی تئودوتیوس، تکیوسا، الکساندرا، کالودیا، فاوینا، یوفراسیا، ماترونا و جولیا
31
fast-free
      
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for May , 2020 (Serbia)
07 May 2020 Full Moon
14 May 2020 Third Quarter
22 May 2020 New Moon
30 May 2020 First Quarter


دوستان: