صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
11 Apr 2021
تقویم جولیان:
29 Mar 2021
Pred. آوریل Next
PayPal
Pred. 2021 Next


سنت مارک اسقف سوریه

سنت مارک اسقف سوریهسنت مارک از اسقفان اعظم مسیحی بود که در زمان امپراطوری کنستانتین بسیاری از مردمان را از عقاید بت پرستی دور کرد و باعث از بین رفتن معابد بت پرستان شد و بسیاری از مردم به مسیح ایمان آوردند اما بعد از امپراطور کنستانتین زمانی که جولیان بر سلطنت قدرت نشست...

آوریل 2021
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
    شهیدان کریسانتیوس و دریا و همراهانشان
1
آب
در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدند
2
آب
سنت جیمز اسقف
3
روغن
شهید کشیش باسیل
4
روغن
شهید کلیسا نیکن
5
آب
سنت آرتمون اسقف سلیکویا
6
آب
عید بشارت
7
ماهی
گابریل فرشته مقدس
8
روغن
شهید مقدس ماترونا
9
آب
پدرش شهید ما یوستراتیوس کی یف
10
روغن
سنت مارک اسقف سوریه
11
روغن
پدر مقدس ما جان کلیماکیوس
12
آب
شهید هیپاتیوس اسقف گانگرا
13
آب
سنت ماری مصر
14
روغن
پدر مقدس ما تیتوس
15
روغن
 سنت نیکیتاس
16
روغن
پدر مقدس ما جوزف
17
روغن
شهیدان مقدس آگاتوپیوس و تئودلیوس
18
روغن
سنت یوتیکیوس پاتریارک کنستانتینپول
19
آب
سنت جورج
20
آب
رسولان مقدس هرودیون،آگابیوس، روفوس، آسینکرتیوس، فلگون و هرماس
21
آب
شهید مقدس یوپسیکیوس
22
آب
شهید ترنسه، ماکسیموس، پمپیوس و 36 نفر دیگر
23
آب
شهید انتیپاس اسقف پرگاموم آسیا
24
روغن
یکشنبه نخل، ورود خدای ما به اورشلیم
25
ماهی
شهید آرتمون
26
آب
سنت مارتین پاپ روم
27
آب
رسولان مقدس آریستارکیوس، پودنس و تروفیمیوس
28
آب
پنجشنبه هفته مقدس
29
روغن
جمعه نیک، جمعه مقدس
30
strict fast
 
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for April , 2021 (Serbia)
04 Apr 2021 Third Quarter
12 Apr 2021 New Moon
20 Apr 2021 First Quarter
27 Apr 2021 Full Moon


دوستان: