صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
21 Jan 2022
تقویم جولیان:
08 Jan 2022
Pred. ژانویه Next
PayPal
Pred. 2022 Next


شهیدان مقدس جولیان و واسیلیسا

شهیدان مقدس جولیان و واسیلیساهر دوی آنها از خانواده اشراف زاده و ثروتمندی بودند، آنها به گونه ای ازدواج کردند که بعد ازدواج مانند یک برادر و خواهر کنار هم زندگی کنند ، آنها دارایی های خودشان را به فقرا بخشیدند، جولیان صومعه ای را برای ده هزار راهب تاسیس کرد و واسیلیسا صومعه ای را...

ژانویه 2022
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
      شهید مقدس بونیفس
1
روغن
شهید ایگناتیوس , ثمره خدا، اسقف انطاکیه
2
روغن
شهید مقدس جولیانا و 630 شهید همراهش
3
روغن
شهید گرامی آناستاسیا و همراهانش
4
روغن
شهیدان مقدس سریت
5
روغن
مادر مقدس ما شهید یوگینیا و همراهانش
6
روغن
ولد خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح
7
fast-free
بزرگداشت مریم مقدس مادر خدا
8
fast-free
شهید اول استفان،  دیکن اعظم
9
fast-free
20000 شهید مقدس نیکومدیا
10
fast-free
14 هزار کودک مقدس در بیت لحم
11
fast-free
شهید مقدس آنیسیا
12
fast-free
مادرش مقدس ما ملانی روم
13
fast-free
ختنه خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح
14
fast-free
قدیسین سیلوستر اسقف روم
15
fast-free
مالاکی نبی
16
fast-free
انجمن هفتاد رسول
17
fast-free
شهید مقدس تئوپمپتوس و شهید مقدس تئوناس
18
strict fast
تجلی خداوند به انسان
19
fast-free
پیامبر بزرگ و پیشرو مقدس، یحیای تعمید دهنده
20
fast-free
شهیدان مقدس جولیان و واسیلیسا
21
روغن
شهید مقدس پلیوکتس
22
fast-free
قدیس گریگوری اسقف نیسسا
23
fast-free
پدر مقدس ما تئودسیوس کبیر
24
fast-free
شهید مقدس تاتیانا روم
25
fast-free
شهیدان مقدس هرمیلاس و استراتونیوس
26
روغن
قدیس ساوا اسقف اعظم صربستان
27
fast-free
پدر مقدس ما پولس تباس
28
روغن
تکریم زنجیرهای ارزشمند پطرس رسول
29
fast-free
پدر مقدس ما انتونی کبیر
30
fast-free
قدیس آتاناسیوس کبیر اسقف اعظم اسکندریه
31
fast-free
     
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for January , 2022 (Serbia)
02 Jan 2022 New Moon
09 Jan 2022 First Quarter
17 Jan 2022 Full Moon
25 Jan 2022 Third Quarter