صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
30 Nov 2023
تقویم جولیان:
17 Nov 2023
Pred. نوامبر Next
PayPal
Pred. 2023 Next


سنت گریگوری اسقف نئوکاسارئا

سنت گریگوری اسقف نئوکاسارئا سنت گریگوری در یک خانواده ثروتمند و بت پرست بدنیا آمد و فلسفه های مختلفی را فرا گرفت اما بعدها به مسیح ایمان آورد و تعمید گرفت، او با فداکاری هایش به عنوان اسقف نئوکاسارئا انتخاب شد شهری که تنها هفده مسیحی داشت که بعد از سنت گریگوری تمام شهر بجز 17 نفر...

نوامبر 2023
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
   پیامبر مقدس جوئل
1
روغن
آرتمیوس مقدس
2
fast-free
پدر مقدس ما هیلاریون کبیر
3
روغن
سنت ابرکایس
4
fast-free
رسول مقدس جیمز برادر خدا
5
fast-free
پدر مقدس ما آرتاس
6
fast-free
شهیدان مقدس مارسیان و مارتیریوس
7
fast-free
شهید کبیر و مقدس دیمتریوس
8
ماهی
شهید مقدس نسطور
9
fast-free
شهید مقدس پاراسکوا
10
روغن
مادر مقدس ما شهید آناستاسیا رومی
11
fast-free
شهید مقدس زنوبیوس و خواهرش زنوبیا
12
fast-free
رسولان مقدس استاکیس، آمپلیاس، اوربان، نارکیسیوس، آپلس و آریستبولیوس
13
fast-free
مقدسین کاسماس و دامیان
14
fast-free
شهیدان مقدس آکیندینوس، پگاسیوس، آنمپودیستیوس، آفتونیوس، الپیدفوریوس و همراهانشان
15
روغن
شهید بزرگ و مقدس جورج
16
fast-free
پدر مقدس ما جوناکیوس کبیر
17
روغن
پدر مقدس ما گالاستیون و مادر مقدس ما اپیستمه
18
fast-free
سنت پولس پاتریارک کنستانتینپول
19
fast-free
شهید مقدس هیرون
20
fast-free
فرشته اعظم مقدس میکائیل و نیرو دهندگان در بهشت
21
fast-free
شهیدان مقدس اونسیفوریوس و پورفیریوس
22
روغن
رسولان مقدس الیمپاس، اراستیوس، کوارتیوس، هرودیون، سوسیپاتر و ترتیوس
23
fast-free
شهید بزرگ و مقدس مناس
24
روغن
سنت جان پاتریارک اسکندریه
25
fast-free
سنت جان کریسستم پاتریارک کنستانتینپول
26
fast-free
رسول مقدس فیلیپ
27
fast-free
شهیدان مقدس گریاس، ساموناس و آبیبیوس
28
روغن
رسول مقدس متی
29
روغن
سنت گریگوری اسقف نئوکاسارئا
30
روغن
  
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for November , 2023 (Serbia)
05 Nov 2023 Third Quarter
13 Nov 2023 New Moon
20 Nov 2023 First Quarter
27 Nov 2023 Full Moon