صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
22 Jun 2024
تقویم جولیان:
09 Jun 2024
Pred. ژوئن Next
PayPal
Pred. 2024 Next


Memorial Suturday

Memorial Suturdayсубота уочи Духова

سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه

سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه سنت سیریل بعد از درگذشت پاتریارک اسکندریه به عنوان اسقف اعظم انتخاب شد در طول زندگی خود با سه بدعت مبارزه کرد از جمله بدعت نواشینیسم، نسطورینیزم و نواشینیسم یهودیان. بدعت نواشینیسم ها که توسط کشیش بدعت گذاری به نام نواشین نهادینه شده بود بیشتر جنبه...

ژوئن 2024
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
      شهید مقدس پاتریک اسقف بروسا و سه کشیش آکاسیوس، مناندر، پولنیوس
1
fast-free
شهید مقدس تاللیوس
2
fast-free
امپراطور مقدس کنستانتین و ملکه هلنا
3
fast-free
شهید مقدس جان ولادیمیر شاه صربستان
4
fast-free
سنت مایکل اسقف سینادا
5
روغن
پدر مقدس ما سایمئون استیلتس
6
fast-free
سومین یافته سر سنت جان باپتیست
7
روغن
رسول مقدس کارپیوس
8
fast-free
شهید تراپون اسقف ساردیس
9
fast-free
سنت نیکلاس اسقف کالسدون
10
fast-free
یادبود اولین شورای جهانی کلیسایی
11
fast-free
پدر مقدس ما اسحاق
12
ماهی
صعود خدای ما عیسی مسیح
13
fast-free
شهید مقدس جاستین فیلسوف
14
روغن
سنت نیسفریوس پاتریارک کنستانتینپول
15
fast-free
شهید مقدس لوسیلیان و همراهانش کالودیوس، هیپاتیوس، پولس، دیانیسیوس و پائولای باکره
16
fast-free
سنت متروفانیس قسطنطنیه
17
fast-free
شهید دوروتیوس اسقف تیرا
18
fast-free
پدر مقدس ما بساریون
19
روغن
شهید مقدس تئودتوس
20
fast-free
سنت افرایم انطاکیه
21
روغن
سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه
22
fast-free
نزول روح القدس. پنطیکاست. یکشنبه تثلیث
23
fast-free
دوشنبه روح القدس. دوشنبه پنطیکاست
24
fast-free
سه شنبه روح القدس. سه شنبه پنطیکاست
25
fast-free
شهید مقدس آکولیانا
26
fast-free
پیامبر مقدس الیشا
27
fast-free
شهید مقدس لازار پادشاه صربستان
28
fast-free
سنت تیخون آماتیوس
29
fast-free
شهیدان مقدس مانوئل، سابل، ایشمائل ایرانی
30
fast-free
      
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for June , 2024 (Serbia)
06 Jun 2024 New Moon
14 Jun 2024 First Quarter
22 Jun 2024 Full Moon
28 Jun 2024 Third Quarter