صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
19 May 2024
تقویم جولیان:
06 May 2024
Pred. می Next
PayPal
Pred. 2024 Next


قدیس جاب

قدیس جاباو از نوه های ایسو فرزند ابراهیم بود که حدود دوهزار سال پیش از مسیح زندگی می کرد

می 2024
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
   پدر مقدس ما یوحنا
1
آب
پنجشنبه هفته مقدس
2
روغن
جمعه نیک، جمعه مقدس
3
strict fast
شنبه مقدس
4
strict fast
عید پاک
5
fast-free
دوشنبه روشن، دوشنبه بعد عید پاک
6
fast-free
سه شنبه روشن، سه شنبه بعد از عید قیام عید پاک
7
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده مرقس
8
fast-free
شهید اسقف باسیل آماسیا
9
fast-free
رسول مقدس سایمون
10
fast-free
رسولان مقدس جاسوناند ساسیپاتر و سرسیرا باکره
11
fast-free
سنت باسیل اوستروگ
12
fast-free
رسول مقدس جیمز
13
fast-free
پیامبر مقدس ارمیا
14
fast-free
شهیدان مقدس زویی، سیریاک و تئودلیوس
15
روغن
شهیدان تیموتی و مائورا
16
fast-free
شهید پلاگیا تارسیوس
17
روغن
شهید عالی مقام و مقدس ایرنه
18
fast-free
قدیس جاب
19
fast-free
گرامیداشت صلیب مقدس در اورشلیم
20
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده جان متکلم
21
fast-free
پیامبر مقدس اشعیا
22
روغن
رسول مقدس سایمون وفادار
23
fast-free
سنت سیریل و سنت متدیوس هم پایه رسولان
24
ماهی
سنت اپیفانیوس اسقف قبرس
25
fast-free
شهید مقدس گلیکریا
26
fast-free
شهید مقدس ایسیدور
27
fast-free
پدر مقدس ما پاکومیوس کبیر
28
fast-free
پدر مقدس ما تئودور
29
ماهی
رسول مقدس آندرونیکیوس
30
fast-free
شهیدان مقدس مسیحی تئودوتیوس، تکیوسا، الکساندرا، کالودیا، فاوینا، یوفراسیا، ماترونا و جولیا
31
روغن
 
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for May , 2024 (Serbia)
01 May 2024 Third Quarter
08 May 2024 New Moon
15 May 2024 First Quarter
23 May 2024 Full Moon
30 May 2024 Third Quarter