صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
21 Jul 2024
تقویم جولیان:
08 Jul 2024
Pred. آوریل Next
PayPal
Pred. 2025 Next


شهید مقدس پروکپیوس

شهید مقدس پروکپیوسقدیس پروکپیوس در اورشلیم از یک پدر مسیحی و مادر بت پرست بدنیا آمد و نام او نینیاس بود، وقتی که پدرش فوت کرد مادرش به تنهایی او را بزرگ کرد و در جوانی او به ارتش پادشاهی دیکلتین پیوست. در زمان فرمان آزار و اذیت مسیحیان دیکلتین دستور داد که پروکپیوس همراه...

آوریل 2025
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
  شهیدان کریسانتیوس و دریا و همراهانشان
1
آب
در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدند
2
روغن
سنت جیمز اسقف
3
روغن
شهید کشیش باسیل
4
روغن
شهید کلیسا نیکن
5
روغن
سنت آرتمون اسقف سلیکویا
6
روغن
عید بشارت
7
ماهی
گابریل فرشته مقدس
8
روغن
شهید مقدس ماترونا
9
آب
پدرش شهید ما یوستراتیوس کی یف
10
آب
سنت مارک اسقف سوریه
11
آب
پدر مقدس ما جان کلیماکیوس
12
روغن
یکشنبه نخل، ورود خدای ما به اورشلیم
13
ماهی
سنت ماری مصر
14
آب
پدر مقدس ما تیتوس
15
آب
 سنت نیکیتاس
16
آب
پنجشنبه هفته مقدس
17
روغن
جمعه نیک، جمعه مقدس
18
strict fast
شنبه مقدس
19
strict fast
عید پاک
20
fast-free
دوشنبه روشن، دوشنبه بعد عید پاک
21
fast-free
سه شنبه روشن، سه شنبه بعد از عید قیام عید پاک
22
fast-free
شهید ترنسه، ماکسیموس، پمپیوس و 36 نفر دیگر
23
fast-free
شهید انتیپاس اسقف پرگاموم آسیا
24
fast-free
پدر مقدس ما اسحاق سوریه
25
fast-free
شهید آرتمون
26
fast-free
سنت مارتین پاپ روم
27
fast-free
رسولان مقدس آریستارکیوس، پودنس و تروفیمیوس
28
fast-free
شهید مقدس آگاپیا، کینیا و ایرنه
29
fast-free
شهید مقدس سایمون اسقف ایران
30
روغن
   
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for April , 2025 (Serbia)
05 Apr 2025 First Quarter
13 Apr 2025 Full Moon
20 Apr 2025 Third Quarter
27 Apr 2025 New Moon