صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
22 Jun 2024
تقویم جولیان:
09 Jun 2024
Pred. می Next
PayPal
Pred. 2025 Next


سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه

سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه سنت سیریل بعد از درگذشت پاتریارک اسکندریه به عنوان اسقف اعظم انتخاب شد در طول زندگی خود با سه بدعت مبارزه کرد از جمله بدعت نواشینیسم، نسطورینیزم و نواشینیسم یهودیان. بدعت نواشینیسم ها که توسط کشیش بدعت گذاری به نام نواشین نهادینه شده بود بیشتر جنبه...

می 2025
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
    پدر مقدس ما یوحنا
1
fast-free
یادبود یوحنا
2
روغن
یادبود یادگاری های سنت نیکلاس از آمریکا به صربستان
3
fast-free
شهید مقدس جاناریوس و همراهانش
4
fast-free
پدر مقدس تئودور سیکاته
5
fast-free
شهید مقدس و گرانقدر جورج
6
fast-free
شهید ساباس استراتلاتس
7
روغن
رسول مقدس و بشارت دهنده مرقس
8
fast-free
شهید اسقف باسیل آماسیا
9
روغن
رسول مقدس سایمون
10
fast-free
رسولان مقدس جاسوناند ساسیپاتر و سرسیرا باکره
11
fast-free
سنت باسیل اوستروگ
12
fast-free
رسول مقدس جیمز
13
fast-free
پیامبر مقدس ارمیا
14
ماهی
شهیدان مقدس زویی، سیریاک و تئودلیوس
15
fast-free
شهیدان تیموتی و مائورا
16
روغن
شهید پلاگیا تارسیوس
17
fast-free
شهید عالی مقام و مقدس ایرنه
18
fast-free
قدیس جاب
19
fast-free
گرامیداشت صلیب مقدس در اورشلیم
20
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده جان متکلم
21
روغن
پیامبر مقدس اشعیا
22
fast-free
رسول مقدس سایمون وفادار
23
روغن
سنت سیریل و سنت متدیوس هم پایه رسولان
24
fast-free
سنت اپیفانیوس اسقف قبرس
25
fast-free
شهید مقدس گلیکریا
26
fast-free
شهید مقدس ایسیدور
27
fast-free
پدر مقدس ما پاکومیوس کبیر
28
ماهی
صعود خدای ما عیسی مسیح
29
fast-free
رسول مقدس آندرونیکیوس
30
روغن
شهیدان مقدس مسیحی تئودوتیوس، تکیوسا، الکساندرا، کالودیا، فاوینا، یوفراسیا، ماترونا و جولیا
31
fast-free
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for May , 2025 (Serbia)
04 May 2025 First Quarter
12 May 2025 Full Moon
20 May 2025 Third Quarter
27 May 2025 New Moon