صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
21 Jul 2024
تقویم جولیان:
08 Jul 2024
Pred. می Next
PayPal
Pred. 2024 Next


شهید مقدس پروکپیوس

شهید مقدس پروکپیوسقدیس پروکپیوس در اورشلیم از یک پدر مسیحی و مادر بت پرست بدنیا آمد و نام او نینیاس بود، وقتی که پدرش فوت کرد مادرش به تنهایی او را بزرگ کرد و در جوانی او به ارتش پادشاهی دیکلتین پیوست. در زمان فرمان آزار و اذیت مسیحیان دیکلتین دستور داد که پروکپیوس همراه...

می 2024
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
   پدر مقدس ما یوحنا
1
آب
پنجشنبه هفته مقدس
2
روغن
جمعه نیک، جمعه مقدس
3
strict fast
شنبه مقدس
4
strict fast
عید پاک
5
fast-free
دوشنبه روشن، دوشنبه بعد عید پاک
6
fast-free
سه شنبه روشن، سه شنبه بعد از عید قیام عید پاک
7
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده مرقس
8
fast-free
شهید اسقف باسیل آماسیا
9
fast-free
رسول مقدس سایمون
10
fast-free
رسولان مقدس جاسوناند ساسیپاتر و سرسیرا باکره
11
fast-free
سنت باسیل اوستروگ
12
fast-free
رسول مقدس جیمز
13
fast-free
پیامبر مقدس ارمیا
14
fast-free
شهیدان مقدس زویی، سیریاک و تئودلیوس
15
روغن
شهیدان تیموتی و مائورا
16
fast-free
شهید پلاگیا تارسیوس
17
روغن
شهید عالی مقام و مقدس ایرنه
18
fast-free
قدیس جاب
19
fast-free
گرامیداشت صلیب مقدس در اورشلیم
20
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده جان متکلم
21
fast-free
پیامبر مقدس اشعیا
22
روغن
رسول مقدس سایمون وفادار
23
fast-free
سنت سیریل و سنت متدیوس هم پایه رسولان
24
ماهی
سنت اپیفانیوس اسقف قبرس
25
fast-free
شهید مقدس گلیکریا
26
fast-free
شهید مقدس ایسیدور
27
fast-free
پدر مقدس ما پاکومیوس کبیر
28
fast-free
پدر مقدس ما تئودور
29
ماهی
رسول مقدس آندرونیکیوس
30
fast-free
شهیدان مقدس مسیحی تئودوتیوس، تکیوسا، الکساندرا، کالودیا، فاوینا، یوفراسیا، ماترونا و جولیا
31
روغن
 
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for May , 2024 (Serbia)
01 May 2024 Third Quarter
08 May 2024 New Moon
15 May 2024 First Quarter
23 May 2024 Full Moon
30 May 2024 Third Quarter