صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
22 Jun 2024
تقویم جولیان:
09 Jun 2024
Pred. می Next
PayPal
Pred. 2023 Next


سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه

سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه سنت سیریل بعد از درگذشت پاتریارک اسکندریه به عنوان اسقف اعظم انتخاب شد در طول زندگی خود با سه بدعت مبارزه کرد از جمله بدعت نواشینیسم، نسطورینیزم و نواشینیسم یهودیان. بدعت نواشینیسم ها که توسط کشیش بدعت گذاری به نام نواشین نهادینه شده بود بیشتر جنبه...

می 2023
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
 پدر مقدس ما یوحنا
1
fast-free
یادبود یوحنا
2
fast-free
یادبود یادگاری های سنت نیکلاس از آمریکا به صربستان
3
روغن
شهید مقدس جاناریوس و همراهانش
4
fast-free
پدر مقدس تئودور سیکاته
5
روغن
شهید مقدس و گرانقدر جورج
6
fast-free
شهید ساباس استراتلاتس
7
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده مرقس
8
fast-free
شهید اسقف باسیل آماسیا
9
fast-free
رسول مقدس سایمون
10
ماهی
رسولان مقدس جاسوناند ساسیپاتر و سرسیرا باکره
11
fast-free
سنت باسیل اوستروگ
12
ماهی
رسول مقدس جیمز
13
fast-free
پیامبر مقدس ارمیا
14
fast-free
شهیدان مقدس زویی، سیریاک و تئودلیوس
15
fast-free
شهیدان تیموتی و مائورا
16
fast-free
شهید پلاگیا تارسیوس
17
روغن
شهید عالی مقام و مقدس ایرنه
18
fast-free
قدیس جاب
19
روغن
گرامیداشت صلیب مقدس در اورشلیم
20
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده جان متکلم
21
fast-free
پیامبر مقدس اشعیا
22
fast-free
رسول مقدس سایمون وفادار
23
fast-free
سنت سیریل و سنت متدیوس هم پایه رسولان
24
ماهی
صعود خدای ما عیسی مسیح
25
fast-free
شهید مقدس گلیکریا
26
روغن
شهید مقدس ایسیدور
27
fast-free
پدر مقدس ما پاکومیوس کبیر
28
fast-free
پدر مقدس ما تئودور
29
fast-free
رسول مقدس آندرونیکیوس
30
fast-free
شهیدان مقدس مسیحی تئودوتیوس، تکیوسا، الکساندرا، کالودیا، فاوینا، یوفراسیا، ماترونا و جولیا
31
روغن
   
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for May , 2023 (Serbia)
05 May 2023 Full Moon
12 May 2023 Third Quarter
19 May 2023 New Moon
27 May 2023 First Quarter