صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
23 Sep 2021
تقویم جولیان:
10 Sep 2021
Pred. می Next
PayPal
Pred. 2022 Next


شهیدان مقدس منودورا، مترودورا و نیمفودورا

شهیدان مقدس منودورا، مترودورا و نیمفودورا این سه بانوی مقدس با یکدیگر خواهر بودند و مسیحی بدنیا آمده و بزرگ شدند و تصمیم گرفتند که برای همیشه باکره بمانند و عمر خود را در دعا و عبادت خداوند سپری کنند، در زمان آزار و اذیت مسیحیان آنها دستگیر و زندانی شدند در هنگام محاکمه شدن ایمانشان را به مسیح...

می 2022
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
پدر مقدس ما یوحنا
1
fast-free
یادبود یوحنا
2
fast-free
یادبود یادگاری های سنت نیکلاس از آمریکا به صربستان
3
fast-free
شهید مقدس جاناریوس و همراهانش
4
روغن
پدر مقدس تئودور سیکاته
5
fast-free
شهید مقدس و گرانقدر جورج
6
ماهی
شهید ساباس استراتلاتس
7
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده مرقس
8
fast-free
شهید اسقف باسیل آماسیا
9
fast-free
رسول مقدس سایمون
10
fast-free
رسولان مقدس جاسوناند ساسیپاتر و سرسیرا باکره
11
روغن
سنت باسیل اوستروگ
12
fast-free
رسول مقدس جیمز
13
روغن
پیامبر مقدس ارمیا
14
fast-free
شهیدان مقدس زویی، سیریاک و تئودلیوس
15
fast-free
شهیدان تیموتی و مائورا
16
fast-free
شهید پلاگیا تارسیوس
17
fast-free
شهید عالی مقام و مقدس ایرنه
18
ماهی
قدیس جاب
19
fast-free
گرامیداشت صلیب مقدس در اورشلیم
20
روغن
رسول مقدس و بشارت دهنده جان متکلم
21
fast-free
پیامبر مقدس اشعیا
22
fast-free
رسول مقدس سایمون وفادار
23
fast-free
سنت سیریل و سنت متدیوس هم پایه رسولان
24
fast-free
سنت اپیفانیوس اسقف قبرس
25
روغن
شهید مقدس گلیکریا
26
fast-free
شهید مقدس ایسیدور
27
روغن
پدر مقدس ما پاکومیوس کبیر
28
fast-free
پدر مقدس ما تئودور
29
fast-free
رسول مقدس آندرونیکیوس
30
fast-free
شهیدان مقدس مسیحی تئودوتیوس، تکیوسا، الکساندرا، کالودیا، فاوینا، یوفراسیا، ماترونا و جولیا
31
fast-free
    
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for May , 2022 (Serbia)
08 May 2022 First Quarter
16 May 2022 Full Moon
22 May 2022 Third Quarter
30 May 2022 New Moon


دوستان: