صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
29 May 2020
تقویم جولیان:
16 May 2020
Pred. می Next
PayPal
Pred. 2021 Next


پدر مقدس ما تئودور

پدر مقدس ما تئودور او یکی از شاگردان سنت پوکومیوس بود، او به مانند یک بی ایمان بدنیا آمد و بزرگ شد اما در جوانی به مسیح ایمان آورد و توسط سنت پوکومیوس نیز تعمید گرفت. او یک راهب شد و تصمیم گرفت که به دیگر مسیحیان و راهبان کمک کند و خدمات ارزشمندی را در کلیسا انجام داد، در...

می 2021
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
      شنبه مقدس
1
strict fast
عید پاک
2
fast-free
دوشنبه روشن، دوشنبه بعد عید پاک
3
fast-free
سه شنبه روشن، سه شنبه بعد از عید قیام عید پاک
4
fast-free
پدر مقدس تئودور سیکاته
5
fast-free
شهید مقدس و گرانقدر جورج
6
fast-free
شهید ساباس استراتلاتس
7
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده مرقس
8
fast-free
شهید اسقف باسیل آماسیا
9
fast-free
رسول مقدس سایمون
10
fast-free
رسولان مقدس جاسوناند ساسیپاتر و سرسیرا باکره
11
fast-free
سنت باسیل اوستروگ
12
ماهی
رسول مقدس جیمز
13
fast-free
پیامبر مقدس ارمیا
14
روغن
شهیدان مقدس زویی، سیریاک و تئودلیوس
15
fast-free
شهیدان تیموتی و مائورا
16
fast-free
شهید پلاگیا تارسیوس
17
fast-free
شهید عالی مقام و مقدس ایرنه
18
fast-free
قدیس جاب
19
روغن
گرامیداشت صلیب مقدس در اورشلیم
20
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده جان متکلم
21
روغن
پیامبر مقدس اشعیا
22
fast-free
رسول مقدس سایمون وفادار
23
fast-free
سنت سیریل و سنت متدیوس هم پایه رسولان
24
fast-free
سنت اپیفانیوس اسقف قبرس
25
fast-free
شهید مقدس گلیکریا
26
ماهی
شهید مقدس ایسیدور
27
fast-free
پدر مقدس ما پاکومیوس کبیر
28
روغن
پدر مقدس ما تئودور
29
fast-free
رسول مقدس آندرونیکیوس
30
fast-free
شهیدان مقدس مسیحی تئودوتیوس، تکیوسا، الکساندرا، کالودیا، فاوینا، یوفراسیا، ماترونا و جولیا
31
fast-free
     
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for May , 2021 (Serbia)
04 May 2021 Third Quarter
11 May 2021 New Moon
19 May 2021 First Quarter
26 May 2021 Full Moon


دوستان: