صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
28 Oct 2021
تقویم جولیان:
15 Oct 2021
Pred. آگوست Next
PayPal
Pred. 2022 Next


پدر مقدس ما شهید لوسیان انطاکیه

پدر مقدس ما شهید لوسیان انطاکیهسنت لوسیان از یک خانواده نجیب سوری بدنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته های مختلفی به پایان رساند و در جوانی تمام دارایی های خود را به فقرا بخشید و تنها به خدمت در مسیحیت سپری کرد. او خدمات فراوانی را در کلیسا انجام داد و کتاب های متعددی را نوشت از جمله اینکه...

آگوست 2022
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
 مادر مقدس ما ماکرینا
1
fast-free
پیامبر مقدس الیاس
2
fast-free
پیامبر مقدس حزقیل
3
روغن
سنت ماری مجدلیه
4
fast-free
شهیدان مقدس تروفیمیوس و تئوفلیوس و سیزده شهید
5
روغن
شهید مقدس کریستینا
6
fast-free
سنت آنا مادر بانوی مقدس مادر خدا
7
fast-free
شهید مقدس هرمالیوس
8
fast-free
شهید عظیم و مقدس پانتلیمون
9
fast-free
رسولان مقدس پروکوریوس، نیکانور، تیمون و پارمناس
10
روغن
شهید مقدس کالینیکیوس
11
fast-free
رسولان مقدس سیلاس، سیلوانیوس، کریسنس، اپانیتیوس، آندرونیکیوس
12
روغن
سنت یودوکیمیوس
13
fast-free
هفت نفر، مادر آنها سالومونیا و کشیش الیزار
14
روغن
یادبود سنت استفان اولین خدمتگذار شهید مسیحی
15
آب
یادبود اسحاق، دالماتیوس و فاوست
16
آب
هفت شهید جوان افسس
17
آب
شهید مقدس یوسیگنیوس
18
آب
تجلی خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح
19
ماهی
پدر مقدس ما شهید دومتیوس ایرانی
20
روغن
سنت امیلیان اسقف کزیکیوس
21
روغن
متیاس رسول
22
روغن
شهیدان مقدس لورنس دیکن و پاپ سیکستیوس و همراهانشان
23
آب
شهید مقدس یوپلیوس
24
آب
شهیدان مقدس آنیستاس و فوتیوس
25
آب
شهید مقدس هیپولیتیوس
26
آب
پیامبر مقدس میکاه
27
روغن
آرامش مادر مقدس خدا
28
fast-free
آیکن خدای ما عیسی مسیح ساخته نشده دست بشر
29
fast-free
شهید مقدس میرون کشیش
30
fast-free
پدر مقدس ما جان ریلا
31
روغن
   
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for August , 2022 (Serbia)
05 Aug 2022 First Quarter
12 Aug 2022 Full Moon
19 Aug 2022 Third Quarter
27 Aug 2022 New Moon


دوستان: