صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
07 Dec 2021
تقویم جولیان:
24 Nov 2021
Pred. آگوست Next
PayPal
Pred. 2023 Next


شهید مقدس کاترین

 شهید مقدس کاتریندختر پادشاه کنستیوس شهید کاترین یک مسیحی ارتدوکس با ایمان کامل در زندگی خود بسیار تلاش کرد و بسیاری را نیز به مسیحیت کشانید، او همراه مادرش زندگی می کرد و بعد از فوت پدرش سختی های فراوانی کشید مادرش مخفیانه ایمان مسیحی داشت، شهید کاترین در بسیاری از...

آگوست 2023
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
  مادر مقدس ما ماکرینا
1
fast-free
پیامبر مقدس الیاس
2
ماهی
پیامبر مقدس حزقیل
3
fast-free
سنت ماری مجدلیه
4
روغن
شهیدان مقدس تروفیمیوس و تئوفلیوس و سیزده شهید
5
fast-free
شهید مقدس کریستینا
6
fast-free
سنت آنا مادر بانوی مقدس مادر خدا
7
fast-free
شهید مقدس هرمالیوس
8
fast-free
شهید عظیم و مقدس پانتلیمون
9
روغن
رسولان مقدس پروکوریوس، نیکانور، تیمون و پارمناس
10
fast-free
شهید مقدس کالینیکیوس
11
روغن
رسولان مقدس سیلاس، سیلوانیوس، کریسنس، اپانیتیوس، آندرونیکیوس
12
fast-free
سنت یودوکیمیوس
13
fast-free
هفت نفر، مادر آنها سالومونیا و کشیش الیزار
14
آب
یادبود سنت استفان اولین خدمتگذار شهید مسیحی
15
آب
یادبود اسحاق، دالماتیوس و فاوست
16
آب
هفت شهید جوان افسس
17
آب
شهید مقدس یوسیگنیوس
18
آب
تجلی خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح
19
ماهی
پدر مقدس ما شهید دومتیوس ایرانی
20
روغن
سنت امیلیان اسقف کزیکیوس
21
آب
متیاس رسول
22
روغن
شهیدان مقدس لورنس دیکن و پاپ سیکستیوس و همراهانشان
23
آب
شهید مقدس یوپلیوس
24
آب
شهیدان مقدس آنیستاس و فوتیوس
25
آب
شهید مقدس هیپولیتیوس
26
روغن
پیامبر مقدس میکاه
27
روغن
آرامش مادر مقدس خدا
28
fast-free
آیکن خدای ما عیسی مسیح ساخته نشده دست بشر
29
fast-free
شهید مقدس میرون کشیش
30
روغن
پدر مقدس ما جان ریلا
31
fast-free
  
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for August , 2023 (Serbia)
01 Aug 2023 Full Moon
08 Aug 2023 Third Quarter
16 Aug 2023 New Moon
24 Aug 2023 First Quarter
31 Aug 2023 Full Moon