صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
07 Dec 2021
تقویم جولیان:
24 Nov 2021
Pred. سپتامبر Next
PayPal
Pred. 2022 Next


شهید مقدس کاترین

 شهید مقدس کاتریندختر پادشاه کنستیوس شهید کاترین یک مسیحی ارتدوکس با ایمان کامل در زندگی خود بسیار تلاش کرد و بسیاری را نیز به مسیحیت کشانید، او همراه مادرش زندگی می کرد و بعد از فوت پدرش سختی های فراوانی کشید مادرش مخفیانه ایمان مسیحی داشت، شهید کاترین در بسیاری از...

سپتامبر 2022
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
    شهید مقدس اندره استراتلاتس
1
fast-free
پیامبر مقدس ساموئل
2
روغن
رسول مقدس تدائیوس
3
fast-free
شهیدان مقدس آگاتونیکیوس، زوتیکیوس و همراهانشان
4
fast-free
شهید مقدس لوپیوس
5
fast-free
شهید مقدس یوتیکس
6
fast-free
رسول مقدس بارتلومو
7
روغن
شهید مقدس آدریان و همسرش ناتالیا
8
fast-free
پدر مقدس ما پیمن کبیر
9
روغن
پدر مقدس ما موسی نگرو
10
fast-free
یادبود یحیی تعمید دهنده
11
روغن
انتقال یادگاری های سنت الکساندر نوسکی
12
fast-free
جشن یادگاری مادر مقدس خدا
13
fast-free
شروع سال کلیسا
14
روغن
شهید مقدس مماس
15
fast-free
شهید مقدس آنتیمیوس
16
روغن
شهید مقدس بابیلاس
17
fast-free
پیامبر مقدس زکریا
18
fast-free
یادبود معجزات فرشته اعظم مقدس میکائیل
19
fast-free
شهید مقدس سزون
20
fast-free
تولد مادر مقدس خدا
21
ماهی
سنت یواکیم و سنت آنا
22
fast-free
شهیدان مقدس منودورا، مترودورا و نیمفودورا
23
روغن
مادرش مقدس ما تئودورا
24
fast-free
شهید مقدس اوتونومیوس
25
fast-free
تقدیس کلیسای رستاخیز مسیح
26
fast-free
روز صلیب مقدس
27
strict fast
شهید مقدس نیکتاس
28
روغن
شهید بزرگ و مقدس یوفمیا
29
fast-free
شهیدان مقدس ورا، نادا و لوبو و مادر آنها سوفیا
30
روغن
 
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for September , 2022 (Serbia)
03 Sep 2022 First Quarter
10 Sep 2022 Full Moon
17 Sep 2022 Third Quarter
25 Sep 2022 New Moon