صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
28 Oct 2021
تقویم جولیان:
15 Oct 2021
Pred. سپتامبر Next
PayPal
Pred. 2021 Next


پدر مقدس ما شهید لوسیان انطاکیه

پدر مقدس ما شهید لوسیان انطاکیهسنت لوسیان از یک خانواده نجیب سوری بدنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته های مختلفی به پایان رساند و در جوانی تمام دارایی های خود را به فقرا بخشید و تنها به خدمت در مسیحیت سپری کرد. او خدمات فراوانی را در کلیسا انجام داد و کتاب های متعددی را نوشت از جمله اینکه...

سپتامبر 2021
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
   شهید مقدس اندره استراتلاتس
1
روغن
پیامبر مقدس ساموئل
2
fast-free
رسول مقدس تدائیوس
3
روغن
شهیدان مقدس آگاتونیکیوس، زوتیکیوس و همراهانشان
4
fast-free
شهید مقدس لوپیوس
5
fast-free
شهید مقدس یوتیکس
6
fast-free
رسول مقدس بارتلومو
7
fast-free
شهید مقدس آدریان و همسرش ناتالیا
8
روغن
پدر مقدس ما پیمن کبیر
9
fast-free
پدر مقدس ما موسی نگرو
10
روغن
یادبود یحیی تعمید دهنده
11
روغن
انتقال یادگاری های سنت الکساندر نوسکی
12
fast-free
جشن یادگاری مادر مقدس خدا
13
fast-free
شروع سال کلیسا
14
fast-free
شهید مقدس مماس
15
روغن
شهید مقدس آنتیمیوس
16
fast-free
شهید مقدس بابیلاس
17
روغن
پیامبر مقدس زکریا
18
fast-free
یادبود معجزات فرشته اعظم مقدس میکائیل
19
fast-free
شهید مقدس سزون
20
fast-free
تولد مادر مقدس خدا
21
fast-free
سنت یواکیم و سنت آنا
22
روغن
شهیدان مقدس منودورا، مترودورا و نیمفودورا
23
fast-free
مادرش مقدس ما تئودورا
24
روغن
شهید مقدس اوتونومیوس
25
fast-free
تقدیس کلیسای رستاخیز مسیح
26
fast-free
روز صلیب مقدس
27
strict fast
شهید مقدس نیکتاس
28
fast-free
شهید بزرگ و مقدس یوفمیا
29
روغن
شهیدان مقدس ورا، نادا و لوبو و مادر آنها سوفیا
30
fast-free
  
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for September , 2021 (Serbia)
07 Sep 2021 New Moon
13 Sep 2021 First Quarter
20 Sep 2021 Full Moon
28 Sep 2021 Third Quarter


دوستان: