صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
22 Sep 2021
تقویم جولیان:
09 Sep 2021
Pred. آگوست Next
PayPal
Pred. 2021 Next


سنت یواکیم و سنت آنا

سنت یواکیم و سنت آناسنت یواکیم از یهودیان بود که نژادش به داوود پادشاه باز می گشت و سنت آنا دختر متان کشیش بود از نژاد لوی که نسل آن به کشیش بزرگ هارون باز می گشت. کشیش متان صاحب سه دختر به نام های زویا و ماری و آنا بود که ماری در اورشلیم ازدواج کرد و صاحب دختری به نام سالومه...

آگوست 2021
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
مادر مقدس ما ماکرینا
1
fast-free
پیامبر مقدس الیاس
2
fast-free
پیامبر مقدس حزقیل
3
fast-free
سنت ماری مجدلیه
4
روغن
شهیدان مقدس تروفیمیوس و تئوفلیوس و سیزده شهید
5
fast-free
شهید مقدس کریستینا
6
روغن
سنت آنا مادر بانوی مقدس مادر خدا
7
fast-free
شهید مقدس هرمالیوس
8
fast-free
شهید عظیم و مقدس پانتلیمون
9
fast-free
رسولان مقدس پروکوریوس، نیکانور، تیمون و پارمناس
10
fast-free
شهید مقدس کالینیکیوس
11
روغن
رسولان مقدس سیلاس، سیلوانیوس، کریسنس، اپانیتیوس، آندرونیکیوس
12
fast-free
سنت یودوکیمیوس
13
روغن
هفت نفر، مادر آنها سالومونیا و کشیش الیزار
14
روغن
یادبود سنت استفان اولین خدمتگذار شهید مسیحی
15
روغن
یادبود اسحاق، دالماتیوس و فاوست
16
آب
هفت شهید جوان افسس
17
آب
شهید مقدس یوسیگنیوس
18
آب
تجلی خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح
19
ماهی
پدر مقدس ما شهید دومتیوس ایرانی
20
آب
سنت امیلیان اسقف کزیکیوس
21
روغن
متیاس رسول
22
روغن
شهیدان مقدس لورنس دیکن و پاپ سیکستیوس و همراهانشان
23
آب
شهید مقدس یوپلیوس
24
آب
شهیدان مقدس آنیستاس و فوتیوس
25
آب
شهید مقدس هیپولیتیوس
26
آب
پیامبر مقدس میکاه
27
آب
آرامش مادر مقدس خدا
28
fast-free
آیکن خدای ما عیسی مسیح ساخته نشده دست بشر
29
fast-free
شهید مقدس میرون کشیش
30
fast-free
پدر مقدس ما جان ریلا
31
fast-free
    
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for August , 2021 (Serbia)
08 Aug 2021 New Moon
15 Aug 2021 First Quarter
22 Aug 2021 Full Moon
30 Aug 2021 Third Quarter


دوستان: