صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
24 Jul 2021
تقویم جولیان:
11 Jul 2021
Pred. جولای Next
PayPal
Pred. 2021 Next


شهید مقدس یوفمیا

شهید مقدس یوفمیا سالروز این شهید مقدس و بانوی گرامی در روز دیگری است که رنج کشید و به شهادت رسید، در این روز یادگاری های او گرانی داشته می شود یادگاری هایی که در دوره پادشاهی ماسریان و تشکیل چهارمین شورای جهانی کلیسایی در سال 451 شکل گرفت و با بدعت ها مقابله شد. یادگاری...

جولای 2021
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
    شهید مقدس لئونتیوس
1
روغن
رسول مقدس یهودا
2
روغن
شهید مقدس متدیوس اسقف پاتارا
3
ماهی
شهید مقدس جولیان تارسیوس
4
روغن
شهید مقدس یوسبیوس اسقف ساموستا
5
آب
شهید مقدس آگریپینا
6
روغن
میلاد سنت جان، یحیای تعمید دهنده
7
ماهی
مادر مقدس ما شهید فورونیا
8
روغن
پدر مقدس ما داوود
9
آب
سنت سامپسون مهمان نواز
10
ماهی
شهیدان مقدس کوروش و جان
11
ماهی
پولس رسول مقدس
12
fast-free
مجمع رسولان مقدس
13
fast-free
شهیدان مقدس کاسماس و دامیان
14
روغن
یادبود مادر مقدس خداوند در کلیسای بلاکرنا در کنستانتینپول
15
fast-free
شهید مقدس  هیاسینتیوس
16
روغن
سنت اندره اسقف اعظم کریت
17
fast-free
پدر مقدس ما آتاناسیوس
18
fast-free
پدر مقدس ما سایسئوس
19
fast-free
شهید مقدس و بزرگوار دومینیکا
20
fast-free
شهید مقدس پروکپیوس
21
روغن
شهید مقدس پانکراتیوس اسقف تارمینا
22
fast-free
چهل و پنج شهید مقدس لئونتیوس، مائوریک، الکساندر، سیسینیوس و دیگر شهیدان
23
روغن
شهید مقدس یوفمیا
24
fast-free
شهیدان مقدس پروکلیوس و هیلاریوس
25
fast-free
فرشته اعظم گابریل مقدس
26
fast-free
رسول مقدس آکولیا
27
fast-free
شهیدان مقدس سریسیوس و جولیتا
28
روغن
شهید آتنوگنیس اسقف سباسته ارمنستان
29
fast-free
شهید مقدس مارینا
30
روغن
شهید مقدس امیلیان
31
fast-free
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for July , 2021 (Serbia)
02 Jul 2021 Third Quarter
10 Jul 2021 New Moon
17 Jul 2021 First Quarter
24 Jul 2021 Full Moon
31 Jul 2021 Third Quarter


دوستان: