صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
17 Aug 2022
تقویم جولیان:
04 Aug 2022
Pred. جولای Next
PayPal
Pred. 2022 Next


هفت شهید جوان افسس

هفت شهید جوان افسس در زمان امپراطوری دکیوس که مسیحیان بی شماری آزار و اذیت می شدند خود پادشاه دکیوس به شهر افسس رفت تا در آنجا مراسمی را ترتیب دهد و برای بت ها جشن بگیرد، او دستور اعدام بسیاری از مسیحیان را صادر کرد و در آنجا هفت جوان بودند که با این جشن مخالفت کردند و مسیح...

جولای 2022
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
     شهید مقدس لئونتیوس
1
آب
رسول مقدس یهودا
2
روغن
شهید مقدس متدیوس اسقف پاتارا
3
ماهی
شهید مقدس جولیان تارسیوس
4
روغن
شهید مقدس یوسبیوس اسقف ساموستا
5
روغن
شهید مقدس آگریپینا
6
آب
میلاد سنت جان، یحیای تعمید دهنده
7
ماهی
مادر مقدس ما شهید فورونیا
8
آب
پدر مقدس ما داوود
9
ماهی
سنت سامپسون مهمان نواز
10
ماهی
شهیدان مقدس کوروش و جان
11
آب
پولس رسول مقدس
12
fast-free
مجمع رسولان مقدس
13
ماهی
شهیدان مقدس کاسماس و دامیان
14
fast-free
یادبود مادر مقدس خداوند در کلیسای بلاکرنا در کنستانتینپول
15
روغن
شهید مقدس  هیاسینتیوس
16
fast-free
سنت اندره اسقف اعظم کریت
17
fast-free
پدر مقدس ما آتاناسیوس
18
fast-free
پدر مقدس ما سایسئوس
19
fast-free
شهید مقدس و بزرگوار دومینیکا
20
روغن
شهید مقدس پروکپیوس
21
fast-free
شهید مقدس پانکراتیوس اسقف تارمینا
22
روغن
چهل و پنج شهید مقدس لئونتیوس، مائوریک، الکساندر، سیسینیوس و دیگر شهیدان
23
fast-free
شهید مقدس یوفمیا
24
fast-free
شهیدان مقدس پروکلیوس و هیلاریوس
25
fast-free
فرشته اعظم گابریل مقدس
26
fast-free
رسول مقدس آکولیا
27
روغن
شهیدان مقدس سریسیوس و جولیتا
28
fast-free
شهید آتنوگنیس اسقف سباسته ارمنستان
29
روغن
شهید مقدس مارینا
30
fast-free
شهید مقدس امیلیان
31
fast-free
      
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for July , 2022 (Serbia)
06 Jul 2022 First Quarter
13 Jul 2022 Full Moon
20 Jul 2022 Third Quarter
28 Jul 2022 New Moon