Авакум - јеврејски - љубав божја, библијско име
Авељ - јеврејски - лахор, библијско име
Авра - од Аврам
Аврам - јеврејски - узвишени отац, библијско име
Агапија - грчки - љубав, календарско име
Агапије - грчки - вољени, име хришћанског светитеља
Агата - грчки - добра, блага, календарско име
Агатон - грчки - благо, добро, име хришћанског светитеља
Агатоник - грчки - добро, победитељ, име хришћанског светитеља
Агна - грчки - чиста, непорочна, календарско име
Адам - јеврејски - човек од земље створен, библијско име првог човека
Адријан - име настало по граду Хадрији
Адријана - женски облик према мушком имену Адријан
Азарија - јеврејски - божја помоћ, библијско име
Аким - јеврејски - Бог подиже, библијско име
Акса - од Алексија
Аксенија - женски облик према мушком имену Аксеније
Аксентије - грчки - онај који увеличава, име хришћанског светитеља
Алекса - од Александар, Алексије
Александар - заштитник људи
Александра - грчки - женски облик према мушком имену Александар..., име хришћанске светитељке
Алексија - женски облик према мушком имену Алексије
Алексије - грчки - онај који доноси помоћ, име хришћанског светитеља
Аленка - изведено од Ален(а)+ка
Амалија - грчки - нежна
Ана - јеврејски - милост, захвалност, библијско име
Анастазије - варијанта имена Анастасије
Анастас - од Анастасије
Анастасиј - од Анастасије
Анастасија - грчки - она која је васкрсла, име хришћанске светитељке
Анастасије - грчки - онај који је васкрсао
Анатолије - грчки - исток, име хришћанског светитеља
Ангела - превод грчког имена Ангелос - весник, посланик
Ангелина - превод грчког имена Ангелос - весник, посланик
Андра - од Андреј, Андреја
Андреј - грчки - храбар, мужеван
Андреја - од Андреј
Андрија - од Андреј
Андријана - изведено од мушког имена Андриј(а)+ана
Анђа - од Анђелија
Анђелија - превод грчког имена Ангелос - весник, посланик
Анђелка - превод грчког имена Ангелос - весник, посланик
Анђелко - изведено од Анђел+ко
Аника - изведено од Ан(а)+ика
Аница - изведено од Ан(а)+ица
Анка - изведено од Ан(а)+ка
Антонија - женски облик према мушком имену Антоније
Антоније - римско породично име
Ања - хипокористик од Ана
Апостол - грчки - посланик Божји
Аранђел - грчки - старешина анђела, први анђео
Аритон - од Харитон
Арса - од Арсен, Арсеније
Арсен - од Арсеније
Арсеније - грчки - јуначан, узвишен, име хришћанског светитеља
Аска - име постало од Акса метатезом
Аспазија - грчки - пријатна, мила, име хришћанске светитељке
Атанасија - грчки - бесмртна, име хришћанске светитељке
Атанасије - грчки - бесмртан, име хришћанског светитеља
Аћим - од Аким
Афродита - грчки - име богиње лепоте и име хришћанске светитељке
Аца - од Алекса, Александар, Алексије
Ацко - изведено име
Ацо - од Алекса, Александар, Алексеј
Багреш - изведено име - црвен, пурпуран
Баја - изведено од Братислав, Братољуб, или хипокористик од брат
Бајалац - заштитно име
Бајчета - изведено од Бајч(е)+ета
Бакоња - изведено име, у Вуковом речнику бакоња значи... велики господин
Бала - изведено име од Братислав, Братољуб
Балота - изведено име од Бал(а)+ота
Балша - изведено име об Бал(а)+ша
Бан - могуће је да је од аварског, односно персијског бајан ...- војвода, или хипокористик од Бранимир, Бранислав
Баоша - исто име као Балша
Батрић - изведено име од брат
Бацан - изведено име од Бац(а)+ан
Беклимир - сложено име од словенских основа
Белислав - сложено име од словенских основа
Белка - изведено од корена бел+ка
Беловук - сложено име од словенских основа
Белослав - сложено име од словенских основа
Белочај - сложено име од словенских основа
Беривој - сложено име од словенских основа
Берисав - исто име као Берислав
Берисава - сложено име од словенских основа
Берислав - сложено име од словенских основа
Берислава - сложено име од словенских основа
Бећир - турско име - првенац, ...узето као заштитно код православног живља
Бигрен - може бити да је изведено од бигра (врста камена)..., узето као заштитно име
Биљан - мушки облик према женском имену Биљана
Биљана -
Биса - од Бисера, Бисерка
Бисенија - изведено од корена именице бисер и наставка -енија
Бисер - стара словенска позајмица узета за лично име... у новије време према женским именима Бисера и Бисерка
Бисера - женски облик према мушком имену Бисер
Бисерка - женски облик према мушком имену Бисер
Блага - од Благомирка, Благородна
Благица - изведено од корена благ+ица
Благован - изведено од корена Благ+ован
Благоје - изведено од корена Благ+оје
Благомир - сложено име настало у новије време
Благомирка - изведено од мушког имена Благомир+ка
Благородна - превод грчког имена Евгенија
Благота - изведено од корена Благ+ота
Блажа - од Благоје
Блажан - изведено од Блаж(а)+ан
Блаженија - изведено од Блажен(а)+ија
Блашко - изведено од Блаж(а)+ко
Бобан - хипокористик од Слободан
Богдабој - сложено име од елемената Бог, да и бој
Богдан - превод грчког имена - дат од Бога
Богдана - женски облик према мушком имену Богдан
Богданка - женски облик према мушком имену Богдан
Богета - изведно од Бог(а)+ета
Богивој - сложено име од словенских основа
Богимир - сложено име од словенских основа
Богиња - изведено од корена бог+иња
Богић - изведено од корена Бог+ић
Богиша - изведено од корена Бог+иша
Богмил - сложено име од словенских основа
Богобој - превод грчког имена !!Тимољеоз!!
Боговид - сложено име од словенских основа
Богоје - изведено од корена Бог+оје
Богољуб - превод грчког имена Теофилос
Богомир - сложено име од словенских основа
Богосав - сложено име од словенских основа
Богосава - сложено име од словенских основа
Богослав - сложено име од словенских основа
Богослава - сложено име од словенских основа
Бодин -
Божа - од Божидар, Богољуб, Богослав
Божана - превод грчког имена !!Љеофанх!!
Божанка - изведено од Божан(а)+ка
Божидар - превод грчког имена Теодорос
Божидарка - женски облик према мушком имену Божидар
Божил - изведено од Бож(а)+ил
Божимир - сложено име од словенских основа
Божин - изведено од Бож(а)+ин
Божица - изведено од Бож(а)+ица
Божур - назив цвећа узет за лично име
Божурка - изведено од мушког имена Божур+ка..., а може бити да је постало од назива цвећа божур
Боја - од Богослава, Бојана
Бојан - изведено од Бој(а)+ан
Бојана - женски облик према мушком имену Бојан
Бојимир - сложено име од словенских основа
Бојислав - сложено име од словенских основа
Бојка - изведено од Бој(а)+ка
Бојко - изведено од Бој(а)+ко
Бојомир - сложено име од словенских основа
Бојчин - изведено од Бојч(е)+ин
Бока - од Богослав, Божидар
Бољебрат - сложено име од словенских основа
Бољедраг - сложено име од словенских основа
Бољедруг - сложено име од словенских основа
Бољемир - сложено име од словенских основа
Бољен - изведено од корена првог дела имена Бољемир, Бољесав
Бољерад - сложено име од словенских основа
Бољеслав - сложено име од словенских основа
Бољеша - изведено од имена Бољемир
Боранка - изведено од Боран(а)+ка
Боривој - сложено име од словенских основа
Борика - изведено од корена бор+ика
Боринка - изведено од корена бор+инка
Борис - од Борислав
Борисав - сложено име од словенских основа
Борисава - сложено име од словенских основа
Борислав - сложено име од словенских основа
Борислава - сложено име од словенских основа
Бориславка - изведено од мушког имена Борислав+ка
Бориша - изведено од корена бор+иша
Борјана - изведено од корена бор+јана
Борјанка - изведено од Борјан(а)+ка
Борка - изведено од корена бор+ка
Борко - изведено од корена бор+ко
Борослав - сложено име од словенских основа
Боса - од Босиљка
Босиљ - грчки - царски
Босиљка - грчки - царско, назив цвећа узет за лично име
Босиљко - изведено од Босиљ+ко
Босна - изведено од Бос(а)+на
Бошко - изведено од Бож(а)+ко
Брајимил - сложено име од словенских основа
Брајисав - сложено име од словенских основа
Брајислав - сложено име од словенских основа
Бранибор - сложено име од словенских основа
Бранивој - сложено име од словенских основа
Бранимир - сложено име од словенских основа
Бранимира - сложено име од словенских основа
Бранимирка - изведено од мушког имена Бранимир+ка
Бранисав - сложено име од словенских основа
Бранисава - сложено име од словенских основа
Бранислав - сложено име од словенских основа
Бранислава - сложено име од словенских основа
Бранка - изведено од корена бран+ка
Бранкица - изведено од Бранк(а)+ка
Бранко - изведено од корена бран+ко
Браномир - сложено име од словенских основа
Братан - изведено од корена брат+ан
Бративој - сложено име од словенских основа
Бративоје - варијанта имена Бративој
Братимил - сложено име од словенских основа
Братимир - сложено име од словенских основа
Братисава - сложено име од словенских основа
Братислав - сложено име од словенских основа
Братислава - сложено име од словенских основа
Братоје - изведено од корена брат+оје
Братољуб - сложено име од словенских основа
Братомил - сложено име од словенских основа
Братомир - сложено име од словенских основа
Братонег - сложено име од словенских основа
Братоњег - сложено име од словенских основа
Братослав - сложено име од словенских основа
Браца - хипокористик од брат
Брена - од Обренија
Буба - од Љубинка, Љубица
Буда - изведено од Будимир, Будислав
Буда - од Будимирка, Будислава
Будивој - сложено име од словенских основа
Будика - изведено од Буд(а)+ика
Будимила - сложено име од словенских основа
Будимир - сложено име од словенских основа
Будимира - сложено име од словенских основа
Будимирка - изведено од мушког имена Будимир+ка
Будинко - изведено од Будин+ко
Будисав - сложено име од словенских основа
Будислав - сложено име од словенских основа
Будислава - сложено име од словенских основа
Будмил - сложено име од словенских основа
Будомир - сложено име од словенских основа
Бутка - изведено од Буд(а)+ка
Ваистина - у истину
Валентина - женски облик према мушком имену Валентин
Валерија - женски облик према мушком имену Валерије
Валерије - варијанта имена Валериј
Валтазар - јеврејски - нека Бел помогне цару, ...библијско име вавилонског цара
Ванда - пољско име
Ванђел - од Евангел - добар весник
Вања - од Владана, Ивана, Иванка
Вања - руски - хипокористик од Иван
Варвара - грчки - жена која не припада грчком етносу..., име хришћанске светитељке
Вартоломеј - име једног од дванаесторице апостола
Васа - од Василије
Васил - грчки - царски, варијанта имена Василије
Василија - женски облик према мушком имену Василије
Василије - грчки - царски, име хришћанског светитеља
Василица - превод грчког имена Василиса - царица, календарско име
Василка - изведено од мушког имена Васил+ка
Васиљ - варијанта имена Васил
Васиљка - изведено од мушког имена Васиљ+ка
Васиљко - изведено од Васиљ+ко
Васка - изведено од Вас(а)+ка
Васко - изведено од Вас(а)+ко
Васкрсије - превод грчког имена Анастасиос - онај који је васкрсао
Ведран - изведено од основе придева ведар
Ведрана - изведено од Ведр(а)+ана
Векослава - сложено име од словенских основа
Вела - од Велибор, Велимир
Велан - изведено од Вел(а)+ан
Велен - изведено од Вел(а)+ен
Велибор - сложено име од словенских основа
Велиборка - изведено од мушког имена Велибор+ка
Велизар - превод грчког имена !!Белисариоз!!
Велизарка - изведено од мушког имена Велизар+ка
Велика - придев велико узет за лично име
Велимир - сложено име од словенских основа
Велинка - изведено од Вел(а)+инка
Велисав - сложено име од словенских основа
Велислав - сложено име од словенских основа
Величко - изведено од Велич+ко
Велиша - изведено од Вел(а)+иша
Веља - од Велимир, Велислав
Вељко - изведено од Вељ(а)+ко
Вема - исто име као Фема
Вемија - исто име као Фемија
Вера - превод грчког имена !!Пистиз!!, једно од хришћанских врлина..., име хришћанске светитељке
Веран - изведено од од женског имена Вер(а)+ан
Верка - изведено од Вер(а)+ка
Верко - изведено од од женског имена Вер(а)+ко
Верна - изведено од Вер(а)+на
Верољуб - сложено име настало у новије време
Вероника - име хришћанске светитељке
Веросава - сложено име настало у новије време
Верослав - сложено име настало у новије време
Верослава - сложено име настало у новије време
Веруша - изведено од Вер(а)+уша
Веса - од Веселин
Весела - придев весео узет за лично име
Веселин - изведено од придева весел+ин
Веселинка - изведено од мушког имена Веселин+ка
Веселко - изведено од придева весел+ко
Веска - изведено од Вес(а)+ка
Веско - изведено од Вес(а)+ко
Весна - име словенске богиње пролећа
Вета - од Јелисавета, Савета
Вид - име хришћанског светитеља, хипокористик од Видосав
Вида - од Видослава
Видак - изведено од корена вид+ак
Видан - изведено од корена вид+ан
Виден - изведено од корена вид+ен
Видислав - сложено име од словенских основа
Видна - изведено од Вид(а)+на
Видоје - изведено од корена вид+оје
Видојка - изведено од Вид(а)+ојка
Видојко - изведено од Видој(е)+ко
Видомир - сложено име од словенских основа
Видосав - сложено име од словенских основа
Видосава - сложено име од словенских основа
Видослав - сложено име од словенских основа
Видослава - сложено име од словенских основа
Викентије - грчки - победилац - календарско име
Виктор - победилац
Вилотије - варијанта имена Филотеј
Винка - женски облик према мушком имену Винко
Винко - победилац - календарско име
Виорка - од румунског имена Виорица - љубичица
Висарион - грчки - шумски честар, име хришћанског светитеља
Вита - од Витомир, Витослав
Виталије - животни - име хришћанског светитеља
Витана - изведено од Вит(а)+ана
Витодраг - сложено име од словенских основа
Витодраз - сложено име од словенских основа
Витомир - сложено име од словенских основа
Витомирка - изведено од мушког имена Витомир+ка
Витослав - сложено име од словенских основа
Вићентије - грчки - победилац - календарско име
Вишесава - сложено име од словенских основа
Вишеслав - сложено име од словенских основа
Вишеслава - сложено име од словенских основа
Вишња - прасловенски назив дрвета и плода узет за лично име
Вјера - ијекавска варијанта имена Вера
Влад - од Владимир, Владислав
Влада - од Владимир, Владислав
Владан - изведено од корена влад+ан
Владана - женски облик према мушком имену Владан
Владанка - изведено од мушког имена Владан+ка
Владета - изведено од корена влад+ета
Владимир - сложено име од словенских основа
Владимирка - женски облик према мушком имену Владимир+ка
Владисав - сложено име од словенских основа
Владисава - сложено име од словенских основа
Владислав - сложено име од словенских основа
Владислава - сложено име од словенских основа
Владихна - изведено од корена Влад+иха
Владица - изведено од корена Влад+ица
Владоје - изведено од корена влад+оје
Владомир - сложено име од словенских основа
Влајислав - сложено име од словенских основа
Влајко - изведено од Влај(а)+ко
Влајча - изведено од Влај(а)+ко
Власије - име хришћанског светитеља
Властимир - сложено име од словенских основа
Властимира - женски облик према мушком имену
Властимирка - изведено од мушког имена Властимир+ка
Влатка - изведено од корена Влад+ка
Влатко - изведено од корена влад+ко
Воја - од Војислав, Радивој
Војан - изведено од корена вој+а
Војдраг - сложено име од словенских основа
Војевој - сложено име од словенских основа
Војимил - сложено име од словенских основа
Војимир - сложено име од словенских основа
Војимира - женски облик према мушком имену Војимир
Војимирка - изведено од мушког имена Војимир+ка
Војин - изведено од корена вој+ин
Војинка - изведено од мушког имена Војин+ка
Војислав - сложено име од словенских основа
Војислава - сложено име од словенских основа
Војка - изведено од корена Вој+ка
Војкан - изведено од Војк(о)+ан
Војкана - женски облик према мушком имену Војкан
Војко - изведено од корена Вој+ко
Војмил - сложено име од словенских основа
Војмир - сложено име од словенских основа
Војнег - сложено име од словенских основа
Војсил - сложено име од словенских основа
Врагоча - сложено име од словенских основа
Вратимир - сложено име од словенских основа
Вратисав - сложено име од словенских основа
Вратислав - сложено име од словенских основа
Вугдраг - сложено име од словенских основа
Вудраг - варијанта имена Вугдраг
Вуја - од Вук, Вукослав
Вујадин - изведено од Вуј(а)+адин
Вујан - изведено од Вуј(а)+ан
Вујана - изведено од корена Вуј(а)+ана
Вујица - изведено од Вуј(а)+ица
Вујко - изведено од Вуј(а)+ко
Вујчета - изведено од Вујч(е)+ета
Вук - општесловенска реч индоевропског порекла
Вука - од Вукосава, Вукослава
Вукадин - изведено од Вук+адин
Вукајло - изведено од Вук+аило
Вукан - изведено од Вук+ан
Вукана - изведено од корена Вук+ана
Вукашин - изведено од Вукаш+ин
Вукић - изведено од Вук+ић
Вукица - изведено од корена Вук+ица
Вукман - изведено од Вук+ман
Вукмил - сложено име од словенских основа
Вукмир - сложено име од словенских основа
Вукобрад - сложено име од словенских основа
Вукобрат - сложено име од словенских основа
Вукобрз - сложено име од словенских основа
Вуковој - сложено име од словенских основа
Вукодраг - сложено име од словенских основа
Вукол - грчко име - пастир, име хришћанског светитеља
Вукоман - изведено од Вук+оман
Вукомил - сложено име од словенских основа
Вукомир - сложено име од словенских основа
Вукосав - сложено име од словенских основа
Вукосава - сложено име од словенских основа
Вукосавка - изведено од мушког имена Вукосав+ка
Вукослав - сложено име од словенских основа
Вукослава - сложено име од словенских основа
Вукота - изведено од Вук+ота
Вуксан - хипокористик од Вукослав
Вукша - изведено од Вук+ша
Вуле - изведено од имена Вук, Вукосав, Вуковој
Вулета - изведено од Вул(е)+ета
Вулин - изведено од Вул(а)+ин
Вулић - изведено од Вул(а)+ић
Вусана - варијанта имена Вуксана
Вучемил - сложено име од словенских основа
Вучен - изведено од Вуч(а)+ен
Вучић - изведено од Вуч(а)+ић
Вучко - изведено од Вуч(а)+ко
Гавра - од Гавран, Гаврило
Гавран - име птице узето као заштитно лично име
Гаврило - јеврејско име - Бог је моја помоћ, библијско име
Гага - од Гордана, Драгана
Гаја - од Гаврило
Гала - од Гаврила, Галина
Галина - превод грчког имена !!Галхух!! - име хришћанске светитељке
Гаља - од Гаврила, Галина
Гана - од Ангелина, Драгана
Гане - од Гаврило, Драган
Гара - од Гаврилка, име дато од миља црномањастој деци
Гаспар - превод грчког имена !!Гаспархз!! иранског порекла
Гвозден - придев гвозден узет за заштитно лично име
Гвоздена - женски облик према мушком имену Гвозден
Гвозденија - изведено од мушког имена Гвозден+ија
Гвозденка - изведено од мушког имена Гвозден+ка
Гедеон - јеврејско име, онај који сече
Гела - од Ангелина
Гена - од Ангелина, Георгина
Генадије - грчко име - благородни, име хришћанског светитеља
Георгија - женски облик према мушком имену Георгије
Георгије - грчко име - земљорадник, име хришћанског светитеља
Гера - од Георгија, Георгина
Герасим - грчко име - поштен, календарско име
Гиздава - придев гиздава узет за лично име
Гина - од Ангелина
Глигор - од Глигорије
Глигорије - варијанта имена Григорије
Глиша - од Глигор, Глигорије
Года - од Годимирка, Гордана
Годимирка - изведено од мушког имена Годимир+ка
Гојко - изведено од корена гој+ко
Гојна - изведено од корена гој+на
Голуб - име птице узето као лично име
Голубан - изведено од Голуб+ан
Гора - од Гордана, Горислава
Гора - име које добија дете рођено у планини
Горан - изведено од Гор(а)+ан
Горана - женски облик према мушком имену Горан
Горанка - изведено од мушког имена Горан+ка
Горда - од Гордана
Гордан - од Гордијан
Гордана - превод грчког имена Гордианос..., а народ ово име везује за придев горд
Горданка - изведено од Гордан(а)+ка
Гордијан - превод грчког имена !!Гордианоз!! - име хришћанског светитеља
Гордијана - превод грчког имена !!Гордианоз!! - ...народ ово име везује за придев горд
Горислав - сложено име од словенских основа
Горица - изведено од Гор(а)+ица
Горјана - изведено од Гор(а)+јана
Горољуб - сложено име настало у новије време
Горчин - изведено од Горч(а)+ин
Госпава - изведено од именице госп(а)+ава
Госпојинка - изведено од именице госп(а)+ојинка
Градибор - сложено име настало у новије време
Градимир - сложено име од словенских основа
Градиша - изведено од корена град+иша
Градоје - изведено од корена град+оје
Гргур - грчко име - будан, пажљив
Грдан - изведено од корена грд+ан
Грегор - од Грегорије
Григорије - грчко име - будан, пажљив, име хришћанског светитеља
Грлица - назив птице узет за лично име
Грозда - од Гроздана
Гроздан - мушки облик женског имена Гроздана
Гроздана - изведено од словенског корена грозд+ана
Грубач - изведено од корена груб+ач
Грубеша - изведено од корена груб+еша
Грубиша - изведено од корена груб+иша
Груја - од Грубан, Грубаш
Грујица - изведено од Груј(а)+ица
Дабижив - сложено име од три елемента: да, би, жив
Дабислав - сложено име од три елемента: да, би, слав
Давид - јеврејско име - вољени, библијско име
Давор - сматра се да је ово име божанства рат у словенској митологији
Даворијанка - изведено од мушког имена Давор+ијанка
Даворјанка - изведено од мушког имена Давор+јанка
Даворка - изведено од мушког имена Давор+ка
Дада - од Даница, Даринка
Далибор - словенско име преузето из чешког језика
Далибора - женски облик према мушком имену Далибор
Далиборка - изведено од мушког имена Далибор+ка
Дамана - женски облик према мушком имену Даман
Дамаскин - надимак хришћанског светитеља
Дамижив - сложено име од три елемента: да, ми, жив
Дамијан - варијанта имена Дамјан
Дамијана - женски облик према мушком имену Дамјан
Дамјан - име хришћанског светитеља
Дамјана - женски облик према мушком имену Дамјан
Дамјанка - изведено од мушког имена Дамјан+ка
Дамњан - варијанта имена Дамјан
Дан - јеврејско име - оправдао ме Бог, библијско име
Дана - од Богдан, Данило
Дана - од Данијела, Даница
Дане - од Богдан, Данило
Данијел - јеврејско име - Бог је мој судија, библијско име
Данијела - женски облик према мушком имену Данијел
Даника - изведено од Дан(а)+ика
Данила - од Данило
Данило - обично га добија дете рођено дању
Даница - општесловенски назив за јутарњу звезду узет за лично име
Данка - изведено од Дан(а)+ка
Данко - изведено од Дан(е)+ко
Данојка - изведено од Дан(а)+ојка
Данојло - изведено од Дан(е)+ојло
Дања - од Дамњанка, Даница
Дара - од Дарија, Дарослава
Дарија - женски облик према мушком имену Дарије
Даринка - изведено од корена дар+инка
Дарко - изведено од корена дар+ко
Дафина - грчки - украсно дрво
Даца - ода Даница, Дафина
Деја - од Десимир, Десислав
Дејан - изведено од Деј(а)+ан
Дејана - женски облик према мушком имену Дејан
Делимир - сложено име од турске дечи дели - ...храбар и словенског корена мир
Деса - од Десанка, Десислава
Десанка - изведено од Дес(а)+анка
Десивој - сложено име од словенских основа
Десимир - сложено име од словенских основа
Десимирка - изведено од мушког имена Десимир+ка
Десисава - изведено од мушког имена Десислав
Десислав - сложено име од словенских основа
Десислава - изведено од мушког имена Десислав
Деска - изведено од Дес(а)+ка
Деспот - грчки - господар
Деша - од Десанка, Десислава, Деспина
Дивна - придев дивна узет за лично име
Дивош - изведено од корена див+ош
Дима - од Владимир, Димитрије
Димитра - женски облик према мушком имену Димитар
Димитрија - женски облик према мушком имену Димитрије
Димитрије - грчки - род земљин, име хришћанског светитеља
Димшо - изведено од Дим(а)+шо, скраћено од имена Димитрије
Дина - од Димитрина, Костадина
Дионисије - грчки - посвећен богу Дионису, име хришћанског светитеља
Дмитар - варијанта имена Димитрије
Дмитрофан - грчки - мајка га је показала, име хришћанског светитеља
Добра - од Добривојка, Добросава
Добра - од Добромир, Доброслав
Добран - изведено од Добр(а)+ан
Добрашин - изведено од Добраш+ин
Добри - од Добрибрат, Добривој
Добривој - сложено име од словенских основа
Добрија - изведено од Добр(а)+ија
Добрила - женски облик према мушком имену Добрил
Добрило - изведено од Добр(а)+ило
Добринка - изведено од мушког имена Добрин+ка
Добрица - изведено од Добр(а)+ица
Добриша - изведено од Добр(а)+иша
Доброљуб - сложено име настало у новије време
Добромила - сложено име од словенских основа
Добромир - сложено име од словенских основа
Добросав - сложено име од словенских основа
Добросава - сложено име од словенских основа
Доброслав - сложено име од словенских основа
Доброслава - сложено име од словенских основа
Доброта - изведено од Добр(а)+ота
Доја - од Доброслава, Довијана, Достана
Доја - од Добромир, Доброслав
Дојна - изведено од Дој(а)+на
Дојчило - изведено од Дојч(е)+ило
Дојчин - изведено од Дојч(е)+ин
Доментијан - име хришћанског светитеља
Дометије - име хришћанског светитеља
Дона - од Домана
Донка - изведено од Дон(а)+ка
Дора - од Доротеја, Теодора
Дорјана - хипокористик од Доротеја
Доротеј - грчки - дар Бога, име хришћанског светитеља
Доротеја - грчки - Богом дана, име хришћанске светитељке
Доситеј - грчки - дар од Бога, име хришћанског светитеља
Достана - женски облик према мушком имену Достан
Драга - од Драгислава, Драгослава
Драга - од Драгољуб, Драгомир
Драган - изведено од корена драг+ан
Драгана - изведено од корена драг+ана
Драгаш - изведено од корена драг+аш
Драги - од Драгослав, Драгољуб
Драгивоје - варијанта име Драгивој
Драгијана - од Драгиј(а)+ана
Драгиња - изведено од корена драг+иња
Драгић - изведено од корена драг+ић
Драгица - изведено од корена драг+ица
Драгиша - изведено од корена драг+иша
Драгобрат - сложено име од словенских основа
Драгован - изведено од корена драг+ован
Драгоје - изведено од корена драг+оје
Драгојла - изведено од корена драг+ојла
Драгојло - изведено од корена драг+ојло
Драгољуб - сложено име од словенских основа
Драгоман - изведено од корена драг+оман
Драгомир - сложено име од словенских основа
Драгомира - женски облик према мушком имену Драгомир
Драгомирка - изведено од мушког имена Драгомир+ка
Драгорад - сложено име од словенских основа
Драгосав - сложено име од словенских основа
Драгосава - сложено име од словенских основа
Драгослав - сложено име од словенских основа
Драгослава - сложено име од словенских основа
Драгош - изведено од корена драг+ош
Драгуна - изведено од корена Драг+уна
Драгутин - изведено од корена Драгут+ин
Дража - од Драгомир, Драгослав
Дражен - изведено од Драж(а)+ен
Дражена - женски облик према мушком имену Дражен
Дражета - изведено од Драж(а)+ета
Драшко - изведено од Драж(а)+ко
Дренка - заштитно име постало од назива дрвета дрен+ка
Дринка - име реке узет за лично име
Дубрав - од дубрава у значењу шума
Дубравка - превод италијанског имена Силвиа
Дука - грчки - вођа, име хришћанског светитеља
Дуња - превод грчког имена Кидонија... - назив дрвета и плода узет за лично име
Душан - изведено од истог корена који је у именицама дух и душа
Душанка - изведено од мушког имена Душан+ка
Душица - изведено од Душ(а)+ица
Душка - изведено од Душ(а)+ка
Ђенадије - грчки - благородни, име хришћанског светитеља
Ђерасим - грчки - поштен, име хришћанског светитеља
Ђерман - латински - рођени, име хришћанског светитеља
Ђока - од Ђорђе, Ђорђија
Ђорђе - превод грчког имена Георгиос ...- земљорадник, име хришћанског светитеља
Ђорђије - варијанта имена Ђорђе
Ђуза - од Ђурађ, Ђурђе
Ђука - од Ђурађ, Ђурђе
Ђукан - изведено од Ђук(а)+ан
Ђунисије - превод грчког имена Дионисиос ...- посвећен богу Дионису, име хришћанског светитеља
Ђура - од Ђурађ, Ђурђе
Ђурађ - грчки - земљорадник, име хришћанског светитеља
Ђураш - изведено од Ђур(а)+аш
Ђурашин - изведено од Ђураш+ин
Ђурђа - женски облик према мушком имену Ђурђе
Ђурђе - превод грчког имена Георгиос, варијанта имена Ђурађ
Ђурђевка - по празнику Ђурђевдану или цвету ђурђевку
Ђурђија - изведено од Ђурђ(а)+ија
Ђурђијан - изведено од Ђурђ(е)+ијан
Ђурђијанка - изведено од Ђурђиј(а)+анка
Ђурђина - изведено од Ђурђ(а)+ина
Ђурђинка - изведено од Ђурђ(а)+инка
Ђурђица - изведено од Ђурђ(а)+ица
Ђурица - изведено од Ђур(а)+ица
Ђуро - од Ђурађ, Ђурђе
Ева - јеврејски - живот, библијско име
Евгеније - грчки - благородан, име хришћанског светитеља
Евдокија - грчки - добра воља, име хришћанске светитељке
Евица - изведено од Ев(а)+ица
Евлогије - грчки - благоразуман, име хришћанског светитеља
Евсевије - грчки - побожан, благочастив, име хришћанског светитеља
Евстатије - грчки - чврст, постојан, име хришћанског светитеља
Евстратије - грчки - добар војник, име хришћанског светитеља
Евтимиј - грчки - весео, добродушан, име хришћанског светитеља
Екатарина - грчки - чиста, нада, име хришћанске светитељке
Елена - варијанта имена Јелена
Ема - од Емилија
Емилија - изведено од мушког имена Емил+ија
Емилијана - женски облик према мушком имену Емилијан
Епифаније - грчки - виђен, познат, угледан, име хришћанског светитеља
Ефимија - варијанта имена Еуфемија
Жанка - изведено од Жан(а)+ка
Жарко - изведено од корена жар+ко
Желимир - сложено име од словенских основа
Желимирка - изведено од мушког имена Желимир+ка
Жељка - изведено од именице жељ(а)+ка
Жељко - изведено од именице жељ(а)+ко
Жива - од Живана, Живослава
Живадин - изведено од корена жив+адин
Живадинка - изведено од мушког имена Живадин+ка
Живан - изведено од корена жив+ан
Живана - женски облик према мушком имену Живан
Живанка - изведено од мушког имена Живан+ка
Живанко - изведено од Жив+анко
Живислав - сложено име од словенских основа
Живка - изведено од придева жив+ка
Живко - изведено од корена жив+ко
Живоданка - сложено име новијег порекла
Живодарка - изведено од мушког имена Живодар+ка
Живодраг - сложено име од словенских основа
Живоје - изведено од корена жив+оје
Живојин - изведено од Живој(е)+ин
Живојка - изведено од корена Жив+ојка
Живојко - изведено од Живој(е)+ко
Живољуб - сложено име настало у новије време
Живомир - сложено име од словенских основа
Живомирка - изведено од мушког имена Живомир+ка
Живорад - сложено име од словенских основа
Живосав - сложено име од словенских основа
Живосава - сложено име
Живослав - сложено име од словенских основа
Живослава - сложено име
Живота - изведено од корена жив+ота
Животије - изведено од Живот(а)+ије
Живул - изведено од корена жив+ул
Жижа - од Живадинка, Живана
Жика - од Живомир, Живослав, Живорад
Житомир - сложено име од словенских основа
Жоја - од Живојин
Завид - заштитно име настало од глагола завидети
Завида - варијанта имена Завида
Завиша - од Завид
Зага - од Загорка
Загорка - могуће да је име нижег женског божанства ...словенског пантеона узет за лично име
Заја - од Загорка
Зарија - варијанта имена Захарије
Захарија - варијанта имена Захарије
Захарина - изведено од мушког имена Захар+ина
Звезда - назив небеског тела узет за лично име
Звездан - изведено од имена звезд(а)+ан
Звездана - назив небеског тела узет за лично име
Звезданка - изведено од мушког имена Звездан+ка
Звена - од Звездана
Здравиша - изведено од корена здрав+иша
Здравка - изведено од придева здрав+ка
Здравко - изведено од корена здрав+ко
Здравољуб - сложено име настало у новије време
Здравомир - сложено име настало у новије време
Здравомирка - изведено од мушког имена Здравомир+ка
Злата - име настало на називу племенитог метала злата
Златан - изведено од корена злат+ан
Златана - изведено од корена злат+ана
Златанка - изведено од мушког имена Златан+ка
Златибор - име планине узето за лично име
Златиборка - изведено од мушког имена Златибор
Златија - изведено од корена злат+ија
Златинка - изведено од корена злат+инка
Златица - изведено од корена злат+ица
Златко - изведено од корена злат+ко
Златна - изведено од корена злат+на
Златоје - изведено од корена злат+оје
Златојка - изведено од корена злат+ојка
Златомир - сложено име настало у новије време
Зоја - грчки - живот, име хришћанске светитељке
Зона - од Зоја или Зора
Зора - од Зорислава
Зоран - сложено име од словенских основа
Зорана - женски облик према мушком имену Зоран
Зоријана - изведено од Зор(а)+ијана
Зорислав - сложено име од словенских основа
Зорислава - сложено име од словенских основа
Зорица - изведено од Зор(а)+ица
Зорка - изведено од Зор(а)+ка
Зорко - изведено од корена зор+ко
Зосим - грчки - онај који ужива у животу, име хришћанског светитеља
Зумбулка - изведено од Зумбул+ка
Ива - од Иван
Ива - од Иванка
Иван - по пореклу исто као име Јован
Ивана - женски облик према мушком имену Иван
Иванка - изведено од мушког имена Иван+ка
Иванко - изведено од Иван+ко
Ивета - изведено од Ив(а)+ета
Ивка - изведено од Ив(а)+ка
Ивко - изведено од Ив(а)+ко
Иво - од Иван
Игњат - од Игњатије
Игњатије - грчки - ватра, име хришћанског светитеља
Игор - руско име - стара позајмица из скандинавских језика
Игрутин - изведено од именице игр(а)+утин
Ида - од Симонида
Израело - јеврејски - Бог влада, библијско име
Иконија - превод грчког имена !!Еикониа!!
Иларије - насмејан, весео, календарско име
Иларион - грчки - насмејан, весео, календарско име
Илија - јеврејски - Јахве је мој Бог, библијско име
Илијана - изведено од Илиј(а)+ана
Илинка - изведено од мушког имена Илиј(а)+инка
Иљка - изведено од Иљ(а)+ка
Инокентије - грчки - непорочан, име хришћанског светитеља
Ираклије - грчки - Херакл, име хришћанског светитеља
Ирина - грчки - мир, име хришћанске светитељке
Иринеј - грчки - миран, име хришћанског светитеља
Исаија - јеврејски - Божја помоћ, библијско име
Исаило - варијанта имена Исаија
Исак - јеврејски - он ће се смејати, библијско име
Исидор - грчки - дар богиње Изиде, име хришћанског светитеља
Исидора - превод грчког имена !!Исидњра!! - име хришћанске светитељке
Истан - корен овог имена је посведочен у старим... сложеним словенским именима Истислав и Истислава
Исток - вероватно је у питању превод грчког имена !!Анатолтоз!!
Ица - од Иконија, Илинка
Јаблан - назив дрвета узет за лично име
Јабланка - изведено од мушког имена Јаблан+ка
Јаворка - изведено од јавор+ка
Јаглика - назив цвећа узет за лично име
Јагода - назив плода узет за лично име
Јагодина - изведено од Јагод(а)+ина
Јагодинка - изведено од Јагод(а)+инка
Јагош - име добија дете рођено после смрти оца или мајке... која је умрла на порођају у племену Куча (Црна Гора)
Јадран - назив мора узет за лично име
Јадранка - изведено од назива мора Јадран+ка
Јаков - јеврејски - пратилац, библијско име
Јакша - хипокористик од Јаков
Јана - варијанта имена Ана или хипокористик од Јована
Јанаћије - варијанта имена Јанићије
Јанаћко - изведено од Јанаћ+ко
Јандра - варијанта имена Андра
Јанићије - превод грчког имена Јоаникиос... - носилац свете благодати, име хришћанског светитеља
Јанко - изведено од Јан, Јан(а)+ко
Јара - од Јарослава
Јармила - чешко име
Јарослав - сложено име од словенских основа
Јарослава - сложено име од словенских основа
Јасенка - изведено од јасен+ка
Јасмина - назив цвећа узет за лично име
Јасминка - изведено од Јасмин(а)+ка
Јасна - придев јасна узет за лично име
Јаша - од Јаков, Јанићије
Јевдока - од Јевдокија
Јевдокија - варијанта имена Евдокија
Јевдоким - грчки - похваљен, име хришћанског светитеља
Јевлогије - грчки - благоразуман, име хришћанског светитеља
Јеврем - јеврејски - библијско име
Јевросија - варијанта имена Еуфросина
Јевросим - превод грчког имена Ефросинос ...- радостан, име хришћанског светитеља
Јевросима - варијанта имена Еуфросина
Јевстратије - грчки - добар војник, име хришћанског светитеља
Јевтимија - грчки облик према мушком имену Јефтимије
Јездимир - сложено име од словенских основа
Јеја - од Јевдокија, Јелена
Јелена - превод грчког имена Елени ...- сунчева светлост, име хришћанске светитељке
Јеленко - изведено од Јелен+ко
Јелесије - варијанта имена Јелисеј
Јелинка - изведено од Јелин(а)+ка
Јелисавета - јеврејски - Бог је заклетва, библијско име
Јелисавка - од Јелисавета
Јелисеј - јеврејски, Бог је спаситељ, библијско име
Јелисије - варијанта имена Јелисеј
Јелица - изведено од Јел(а)+ица
Јелка - изведено од Јел(а)+ка
Јеремија - јеврејски - Бог подиже, библијско име
Јеремије - варијанта имена Јеремија
Јерина - превод грчког имена Ирини - мир, име хришћанске светитељке
Јерко - изведено од Јер(а)+ко
Јеротеј - грчки - Богом освећен, календарско име
Јеротије - варијанта имена Јеротеј
Јесенка - изведено од јесен+ка
Јефимија - варијанта имена Еуфемија
Јефтимија - женски облик према мушком имену Јефтимије
Јефтимије - грчки - весео, добродушан, име хришћанског светитеља
Јефто - од Јефрем, Јефтимије
Јеша - од Јеврем, Јездимир
Јоаким - јеврејски - Бог подиже, библијско име
Јоаникије - грчки - носилац свете благодети, име хришћанског светитеља
Јов - јеврејски - велика жеља, библијско име
Јован - јеврејски - Бог се смиловао, библијско име
Јована - превод грчког имена !!Ињанна!! - ...женски облик према мушком имену Јован, календарско име
Јованка - изведено од мушког имена Јован+ка
Јованча - изведено од Јован+ча
Јовица - изведено од Јов(а)+ица
Јовиша - изведено од Јов(а)+иша
Јовка - изведено од Јов(а)+ка
Јока - од Јоаникије, Јован
Јока - од Јована, Јованка
Јоксим -
Јоргованка - изведено од назива цвећа јоргован+ка
Јордан - јеврејски - назив реке у Палестини
Јорданка - изведено од мушког имена Јордан+ка
Јосиф - јеврејски - Бог умножава, библијско име
Југ - назив стране света узет за лично име
Југослав - сложено име настало у новије време
Југослава - сложено име настало у новије време, ...настало према називу Југославије
Јула - од Јулија, Јулијана
Јулија - римско женско име настало према мушком имену
Јулијана - женски облик према мушком имену Јулијан
Јулка - изведено од Јул(а)+ка
Кадивка - изведено од Кадив(а)+ка
Казимир - сложено име од словенских основа
Каја - од Кадивка, Катарина
Кајин - јеврејски - библијско име
Кајица - непознатог порекла
Калина - назив цвећа узет за лично име
Каменко - изведено од Камен+ко
Касија - име једне од кћери старозаветног праведног Јова
Ката - од Катарина
Катарина - варијанта имена Екатарина
Катина - изведено од Кат(а)+ина
Катица - изведено од Кат(а)+ица
Каћа - руски хипокористик од Катарина
Кирик - грчки - проповедник, име хришћанског светитеља
Кирил - грчки - господарски, име хришћанског светитеља
Ковиљка - изведено од назива цвећа ковиљ(е)+ка
Ковинка - изведено од Ков(а)+инка
Козма - грчки - свет, украс, име хришћанског светитеља
Која - од Константин, Козма
Којадин - изведено од Кој(а)+адин
Којадинка - изведено од мушког имена Којадин+ка
Коља - од Коста, Никола
Комнен - превод грчког имена !!Комнхноз!! - име византијске династије
Константин - грчки - постојан, име хришћанског светитеља
Косана - изведено од именице кос(а)+ана
Косанка - изведено од Косан(а)+ка
Косара - изведено од кос(а)+ара
Косовка - изведено од назива области Косов(о)+ка
Коста - превод грчког имена !!Коста(з)!!, или хипокористик од Константин
Костадин - варијанта имена Константин
Костадина - женски облик према мушком имену Костадин
Костадинка - изведено од мушког имена Костадин+ка
Коштана - име постало познато по делу Боре Станковића
Красоје - изведено од корена крас+оје
Кресимир - сложено име од словенских основа
Криста - од Кристина
Кристина - исто име као Христина
Крсман - изведено од Крст(а)+ман
Крсманија - изведено од мушког имена Крсман+ија
Крста - превод грчког имена крст, ...може бити хипокористик од Христифор
Крстивој - сложено од имена Крста
Крстимир - сложено име од Крста
Крстина - варијанта имена Христина
Крстомир - сложено име од Крста
Круна - латински - круна
Крунија - изведено од Крун(а)+ија
Крунислав - сложено име од Круна
Крунослава - сложено име
Ксенија - грчки - тајанствена странкиња, име хришћанске светитељке
Ксенофон - грчки - онај који говори туђим језиком, ...име хришћанског светитеља
Кузма - варијанта имена Козма
Кузман - варијанта имена Козма
Лабуд - назив птице узет за лично име
Лабуда - женски облик према мушком имену Лабуд
Лав - превод грчког имена лав, календарско име
Лада - од Владислава
Ладислав - варијанта имена Владислав
Ладислава - женски облик према мушком имену Ладислав
Ладо - од Владимир, Владислав
Лаза - од Лазар
Лазар - јеврејски - Бог помаже, библијско име
Лазарка - изведено од мушког имена Лазар+ка
Лакан - изведено од Лак(а)+ан
Лакета - изведено од Лак(а)+ета
Лакић - изведено од Лак(а)+ић
Лара - од Лариса
Латинка - назив цвећа узет за лично име
Латка - изведено од Лат(а)+ка
Лела - од Јелена, Јелисавета
Лена - од Јелена, Милена
Ленка - изведено од Лен(а)+ка
Леон - грчки - лав, календарско име
Леонтије - грчки - лављи, име хришћанског светитеља
Лепа - од Лепојка, Лепосава
Лепава - изведено од корена леп+ава
Лепана - изведено од корена леп+ана
Лепоје - изведено од корена леп+оје
Лепојка - изведено од корена леп+ојка
Лепосава - сложено име од словенских основа
Лепосавка - изведено од Лепосав(а)+ка
Лепослава - сложено име од словенских основа
Лидија - грчко име !!Аудиа!! - ...област у Малој Азији, име хришћанске светитељке
Лука - превод грчког имена !!Лоуказ!! - име једног од четири јеванђелиста
Љепосава - ијекавска варијанта имена Лепосава
Љерка - превод грчког имена Лирион- љиљан
Љиља - од Љиљана
Љиљана - назив цвећа крина узет за лично име
Љуба - од Љубисава, Љубомирка
Љуба - од Љубисав, Љубомир
Љубан - изведено од корена љуб+ан
Љубен - изведено од корена љуб+ен
Љубивоје - варијанта имена Љубивој
Љубина - изведено од корена љуб+ина
Љубинка - изведено од корена љуб+инка
Љубинко - изведено од корена љуб+инко
Љубисав - исто име као Љубислав
Љубисава - сложено име од словенских основа
Љубислав - сложено име словенски основа
Љубислава - сложено име од словенских основа
Љубица - изведено од корена љуб+ица
Љубиша - изведено од корена љуб+иша
Љубодраг - сложено име од словенских основа
Љубоје - изведено од корена љуб+оје
Љубомир - сложено име од словенских основа
Љубомирка - изведено од мушког имена Љубомир+ка
Љубосава - сложено име од словенских основа
Љубослава - сложено име од словенских основа
Љутица - изведено од корена љут+ица
Љутомир - сложено име од словенских основа
Мавро - грчки - црни, име хришћанског светитеља
Маја - од Марија
Макарије - грчки - блажени, име хришћанског светитеља
Максим - грчки - највећи, календарско име
Малина - прасловенски назив биљке малине и њеног плода ...узет за лично име
Малиша - највероватније изведен из придева мали
Мана - од Манасије, Манислав, Манојло
Мане - од Манасије, Манислав, Манојло
Манојло - грчки - Бог је с нама, библијско име
Мања - од Малина, Марија
Мара - од Маргарета, Марија
Марга - од Маргарета, Маргита
Маргарета - варијанта имена Маргарита
Маргарита - грчки - бисер
Марија - превод грчког имена Марија, од јеврејског Мириам - ...библијско име
Маријана - изведено од Мариј(а)+ана
Маријана - изведено од Мариј(а)+ана
Марика - изведено од Мар(а)+ика
Марина - грчки - морска, име хришћанске светитељке
Маринко - изведено од Марин+ко
Мариола - грчко име !!Марињра!! - хипокористик од Марија
Марисав - исто име као Марислав
Марислав - сложено име од корена имена Марија
Марица - хипокористик имена Марија
Марјан - варијанта имена Маријан
Марко - име једног од четири јеванђелиста
Марта - арамејски - госпођа
Мартина - женски облик према мушком имену Мартин
Маруша - изведено од Мар(а)+уша
Марушка - изведено од Маруш(а)+ка
Мата - од Матеја, Матија
Матеј - јеврејски - дар Божји
Матеја - варијанта имена Матеј
Матија - јеврејски - дар Божји
Маша - од Марија, Марина
Меланија - грчки - црна, тамна, име хришћанске светитељке
Мелентије - варијанта имена Мелетије
Мелетије - грчки - брижљив, радан, име хришћанског светитеља
Методије - грчки - уредан, име једног од браће словенских просветитеља
Мија - од Миливоје, Милија, Михајло
Мијаило - варијанта имена Михајло
Мијајло - варијанта имена Михаил
Мијат - варијанта имена Михат
Микан - изведено од Мик(а)+ан
Микоња - изведено од Мик(а)+оња
Микосава - сложено име од хипокористика Мика
Микослава - сложено име од хипокористика Мика
Мила - од Милорад, Милослав
Мила - од Милица, Милосава, Радмила
Милада - женски облик према мушком имену Милорад
Миладин - изведено од корена мил+адин
Миладинка - изведено од мушког имена Миладин+ка
Милан - изведено од корена мил+ан
Милана - женски облик према мушком имену Милан
Миланка - изведено од мушког имена Милан+ка
Миланко - изведено од Милан+ко
Милат - изведено од корена мил+ат
Милаш - изведено од корена мил+аш
Милашин - изведено од Милаш+ин
Миле - од Милорад, Милослав
Милева - изведено од корена мил+ева
Милен - изведено од корена мил+ен
Милена - изведено од корена мил+ена
Миленија - изведено од Милен(а)+ија
Миленка - изведено од Милен(а)+ка
Миленко - изведено од Милен+ко
Милентије - варијанта имена Мелетије
Милета - изведено од корена мил+ета
Миливој - сложено име од словенских основа
Милидраг - сложено име од словенских основа
Милија - изведено од корена мил+ија
Милијан - изведено од Милиј(а)+ан
Милијана - изведено од Милиј(а)+ана
Милина - изведено од корена мил+ина
Милинка - изведено од Милин(а)+ка
Милинко - изведено од Милен+ко
Милисав - сложено име од словенских основа
Милисава - сложено име од словенских основа
Милислав - сложено име од словенских основа
Милислава - сложено име од словенских основа
Милић - изведено од корена мил+ић
Милица - изведено од корена мил+ица
Милка - изведено од корена мил+ка
Милна - иведено од корена мил+на
Милован - трпни придев од глагола миловати узет за лично име
Милованка - изведено од мушког имена Милован+ка
Милодарка - изведено од мушког имена Милодар+ка
Милоје - изведено од корена мил+оје
Милојица - изведено од Милој(е)+ица
Милојка - изведено од корена мил+ојка
Милојко - изведено од Милој(е)+ко
Милољуб - сложено име настало у новије време
Миломир - сложено име настало у новије време
Миломирка - изведено од мушког имена Миломир+ка
Милоња - изведено од корена мил+оња
Милорад - сложено име од словенских основа
Милосав - сложено име од словенских основа
Милосава - сложено име од словенских основа
Милосавка - изведено од мушког имена Милосав+ка
Милосија - варијанта имена Милостија
Милослав - сложено име од словенских основа
Милослава - сложено име од словенских основа
Милош - изведено од корена мил+ош
Милун - изведено од корена мил+ун
Милунија - изведено од мушког имена Милун+ија
Милунка - изведено од мушког имена Милун+ка
Милутин - изведено од корена мил+утин
Милуша - изведено од корена мил+уша
Миља - од Милица, Смиљана
Миљан - изведено од Миљ(а)+ан
Миљана - женски облик према мушком имену Миљан
Миљен - изведено од Миљ(а)+ен
Миљенко - изведено од Миљен+ко
Миљко - изведено од Миљ(а)+ко
Миљуша - изведено од Миљ(а)+уша
Мима - од Миладинка, Милосава
Мина - од Јасмина, Милена
Мина - превод грчког имена !!Мхназ!!, име хришћанског светитеља
Миња - од Миладин, Милан
Миодраг - сложено име од словенских основа
Миомир - сложено име настало у новије време
Миомира - женски облик према мушком имену Миомир
Миомирка - изведено од мушког имена Миомир+ка
Миона - исти облик као име Милна
Мира - од Мирјана, Мирослава
Мирана - изведено од корена мир+ан
Мирјана - изведено од корена мир+јана
Мирка - изведено од корена мир+ка
Мирко - изведено од корена мир+ко
Мирна - изведено од корена мир+на
Мирољуб - сложено име од словенских основа
Мирон - грчки - онај који капље светим уљем, ...име хришћанског светитеља
Миросав - сложено име од словенских основа
Миросава - сложено име од словенских основа
Мирослав - сложено име од словенских основа
Мирослава - сложено име од словенских основа
Мируна - изведено од корена мир+уна
Мирча - изведено од корена мир+ча
Мирчета - изведено од Мирч(е)+ета
Мисаил - јеврејски - измољен од Бога, библијско име
Митар - варијанта имена Дмитар
Митра - варијанта имена Дмитар
Митрана - изведено од Мирт(а)+ана
Митрашин - изведено од Митраш+ин
Митрофан - грчки - онај кога је мајка показала, календарско име
Мића - од Милорад, Михаило
Мићан - изведено од Мић(а)+ан
Мићун - изведено од Мић(а)+ун
Михаило - грчки - сличан Богу, библијско име
Михајло - варијанта имена Михаило
Младен - изведено од корена млад+ен
Младена - женски облик према мушком имену Младен
Младенка - женски облик према мушком имену Младен
Младенко - изведено од Младен+ко
Младомир - сложено име настало у новије време
Младомирка - изведено од Младен(а)+ка
Млађан - изведено од Млађ(а)+ан
Млађен - изведено од Млађ(а)+ен
Моја - од Мојмир, Мојсије
Мојан - изведено од Мој(а)+ан
Мојсило - варијанта имена Мојсеј
Мома - од Момир, Момчило
Момир - варијанта имена Мојмир
Момчило - изведено од именице момч(е)+ил
Мрђан - изведено од Мрђ(а)+ан
Мрђен - изведено од Мрђ(а)+ен
Мркан - изведено од корена мрк+ан
Мркша - изведено од корена мрк+ша
Мутимир - сложено име од словенских основа
Нада - превод грчког имена Елпис
Надежда - превод грчког имена Елпис
Надија - изведено од Над(а)+ија
Нађа - руски - хипокористик од Надежда
Најдан - варијанта имена Најден
Најдана - женски облик према мушком имену Најден
Нака - од Настасија, Наталија
Нана - од Настасија, Наталија
Наста - од Настасија
Настас - варијанта имена Анастас
Настасија - варијанта имена Анастасија
Ната - од Наталија
Наталија - од латинског Наталис - дан Христовог рођења
Наташа - руски - име хипокористик од Наталија
Натка - изведено од Над(а)+ка
Наум - јеврејски - утешитељ, библијско име
Наца - од Надежда, Наталија
Небојша -
Нева - од Невена
Невен - назив цвећа узет за лично име
Невена - име настало према називу цвећа невен
Невенка - изведено од Невен(а)+ка
Негован - трпни придев узет за лично име
Негомир - сложено име од словенских основа
Негомира - настало према мушком имену Негомир
Негосав - сложено име од словенских основа
Негосава - сложено име од словенских основа
Негослав - сложено име од словенских основа
Негослава - сложено име од словенских основа
Негош - изведено од корена нег+ош
Неда - од Недељка, Ненадија
Недељка - изведено од Недељ(а)+ка
Недељко - изведено од седмичног дана у недељи недељ(а)+ко
Неђелко - ијекавска варијанта имена Недељко
Неђељка - ијекавска варијанта имена Недељка
Нела - хипокористик од Јелена
Немања - хипокористик од Ненад
Нена - од Невена, Недељка
Ненад - настало од глагола надати се са негацијом
Нера - од Неранyа
Неранyа - варијанта имена Наранyа
Нестор - превод грчког имена !!Нестњр!! - име хришћанског светитеља
Неца - од Невена
Неша - од Ненад, Нестор
Нешко - изведено од Неш(а)+ко
Ника - од Никанор, Никола
Никанор - грчки - онај који води победу, име хришћанског светитеља
Никита - грчки - онај који побеђује, име хришћанског светитеља
Никифор - грчки - онај који носи победу, име хришћанског светитеља
Никица - изведено од Ник(а)+ица
Нико - од Никанор, Никола
Никодија - женски облик према мушком имену Никодије
Никодије - изведено од Никод(им)+ије
Никодим - грчки - народ побеђује
Никола - грчки - народ побеђује, име хришћанског светитеља
Николета - изведено од мушког имена Никола
Николија - изведено од мушког имена Никол(а)+ија
Николина - изведено од мушког имена Никол(а)+ина
Никосава - сложено име од хипокористика Ника
Никослава - сложено име од хипокористика Ника
Никша - изведено од Ник(а)+ша
Нина - од Ангелина, Нинослава
Нинко - изведено од Нин(а)+ко
Нинослав - сложено име
Нићифор - варијанта имена Никифор
Нова - од Новак
Новак - изведено од корена нов+ак
Новица - изведено од корена нов+ица
Новка - настало према мушком имену Новак
Новко - изведено од корена нов+ко
Нуша - од Анђуша, Ануша
Његован - ијекавска варијанта имена Негован
Његосав - ијекавска варијанта имена Негослав
Његослав - ијекавска варијанта имена Негослав
Његош - ијекавска варијанта имена Негош
Обрад - грчки - онај који је учинио да се обрадујемо
Обрада - настало према мушком имену Обрад
Обрен - хипокористик од обретен
Обрена - женски облик према мушком имену Обрен
Обренија - изведено од мушког имена Обрен+ија
Обренка - изведено од мушког имена Обрен+ка
Огањ - опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Огњан - опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Огњана - настало према мушком имену Огњан
Огњанка - изведено од мушког имена Огњан+ка
Огњен - опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Озрен - од планине Озрен
Озренка - изведено од мушког имена Озрен+ка
Олга - руски - календарско име
Оливера - настало према мушком имену Оливер
Оља - руски - хипокористик од Олга, Олимпијада
Остоја - име је настало према Станимир и Станислав, ...али са везивањем за глагол остати
Пава - од Павленија, Павлија
Павал - старија варијанта имена Павле
Павле - грчки - мали, име Христовог апостола
Павленија - изведено од мушког имена Павл(е)+енија
Паја - од Павле
Пајо - од Павле
Пајсије - грчки - детињи, име хришћанског светитеља
Панкратије - грчки - свемогући, име хришћанског светитеља
Панта - од Пантелејмон, Пантелија
Пантелејмон - грчки - свемилостиви, име хришћанског светитеља
Пантелија - од Пантелејмон
Параскева - превод грчког имена Параскеви... - петка, име хришћанске светитељке
Партеније - грчки - девац, име хришћанског светитеља
Паун - назив птице узет за лично име
Пауна - настало према мушком имену Паун
Пахомије - грчки - плећат, име хришћанског светитеља
Пашко - изведено од Паш(а)+ко
Пејко - изведено од Пеј(а)+ко
Пејча - изведено од Пеј(а)+ча
Пела - од Пелагија
Пелагија - грчки - морска, име хришћанске светитељке
Пелагије - грчки - морски, календарско име
Пелка - изведено од Пел(а)+ка
Пера - од Петар
Перица - изведено од Пер(а)+ица
Периша - изведено од Пер(а)+иша
Перка - изведено од Пер(а)+ка
Перса - од Персида
Персида - превод грчког имена !!Персида!! - ...персијанка, ентоним узет за лично име
Перуна - настало према мушком имену Перун
Петар - грчки - камен, стена, календарско име
Петкана - изведено од Петк(а)+ана
Петко - хипокористик од Петар
Петра - настало према мушком имену Петар
Петран - изведено од основе имена Петар+ан
Петрана - изведено од Петр(а)+ана
Петрашин - изведено од Петраш+ин
Петрија - изведено од Петр(а)+ија
Петрунка - изведено од Петр(а)+унка
Пимен - грчки - пастир, име хришћанског светитеља
Пламенка - изведено од именице пламен(а)+ка
Пламенко - изведено од именице пламен+ко
Пола - од Полексија
Полексија - варијанта имена Поликсена
Поликсена - грчки - много гостољубива, име хришћанске светитељке
Порфирије - грчки - црвена, пурпурна боја, календарско име
Правда - именица правда узета за лично име
Правдољуб - сложено име настало у новије време
Православ - превод грчког имена Ортодокс - православан
Прван - изведено од корена прв+ан
Првољуб - сложено име настало у новије време
Првосав - исто име као Првослав
Првослав - сложено име
Првослава - сложено име од словенских основа
Предислав - сложено име од словенских основа
Предислава - сложено име од словенских основа
Предоје - изведено од Пред(а)+оје
Предраг - суперлатив придева драг узет за лично име
Прибислав - сложено име од словенских основа
Прибислава - сложено име од словенских основа
Пријезда - од Јездимир
Продан - трпни придев глагола продати узет за заштитно име
Продана - настало према мушком имену Продан
Прока - од Продан, Прокопије
Прокопије - грчки - онај који успева, напредује, ...име хришћанског светитеља
Прохор - грчки - хоровођа, име хришћанског светитеља
Пуниша - изведено од придева пун+иша
Пуриша - изведено од Пур(а)+иша
Пчелица - изведено од Пчел(а)+ица
Равијојла - име виле из народне поезије
Рад - од Радомир, Радослав
Рада - од Радмила, Радослава
Рада - од Радивој, Радослав
Радак - изведено од корена рад+ак
Радана - изведено од корена рад+ана
Раде - од Радивој, Радослав
Раденка - изведено од корена рад+енка
Раденко - изведено од корена рад+енко
Радивој - сложено име од словенских основа
Радивоје - варијанта имена Радивој
Радивојка - изведено од мушког имена Радивој+ка
Радика - изведено од корена рад+ика
Радимир - сложено име од словенских основа
Радина - изведено од корена рад+ина
Радинка - изведено од корена рад+инка
Радисав - сложено име од словенских основа
Радисава - сложено име од словенских основа
Радислав - сложено име од словенских основа
Радица - деминутив изведен од Рад(а)+ица
Радич - изведено од корена рад+ич
Радиша - изведено од корена рад+иша
Радман - изведено од корена рад+ман
Радмил - сложено име од словенских основа
Радмила - сложено име од словенских основа
Радмило - варијанта имена Радмил
Радован - трпни облик глагола радовати узет за лично име
Радованка - изведено од мушког имена Радован+ка
Радодраг - сложено име од словенских основа
Радоје - изведено од корена рад+оје
Радојица - изведено од Радој(е)+ица
Радојка - изведено од корена рад+ојка
Радојко - изведено од Радој(е)+ко
Радојла - изведено од корена рад+ојла
Радољуб - сложено име настало у новије време
Радоман - изведено од корена рад+ман
Радомил - сложено име од словенских основа
Радомир - сложено име од словенских основа
Радомира - женско име према мушком имену Радомир
Радомирка - изведено од мушког имена Радомир+ка
Радоња - изведено од корена рад+оња
Радосав - сложено име од словенских основа
Радосава - сложено име од словенских основа
Радослав - сложено име од словенских основа
Радослава - сложено име од словенских основа
Радош - изведено од корена рад+ош
Радул - изведено од корена рад+ул
Радуле - варијанта имена Радул
Радун - изведено од корена рад+ун
Радуна - женско име према мушком имену Радун
Радунка - изведено од мушког имена Радун+ка
Развигор - назив ветра узет за лично име
Раја - од Радомир, Радослав
Рајица - изведено од Рај(а)+ица
Рајка - изведено од Рај(а)+ка
Рајко - изведено од Рај(а)+ко
Рајна - изведено од Рај(а)+на
Ракина - изведено од Рак(а)+ина
Рала - од Радисав, Радослав
Рале - од Радисав, Радослав
Ранђел - варијанта имена Аранђел
Ранђија - од Аранђелија
Ранисав - исто име као Ранислав
Ранисава - исто име као Хранислава
Ранисавка - изведено од мушког имена Ранисав+ка
Ранислав - исто име као Хранислав
Ранислава - исто име као Хранислава
Ранка - хипокористик од Хранислава
Ранко - изведено од Ран(а)+ко
Рас - од Растислав, Растко
Раско - варијанта имена Растко
Растисав - сложено име од словенских основа
Растисава - сложено име од словенских основа
Растислав - сложено име од словенских основа
Растислава - сложено име од словенских основа
Растко - изведено од корена првог дела сложеног имена ...Растислав и наставка -ко
Ратибор - сложено име од словенских основа
Ратимир - сложено име од словенских основа
Ратислав - сложено име од словенских основа
Ратка - изведено од Рад(а)+ка
Ратко - изведено од корена рад+ко
Ратомир - сложено име од словенских основа
Ратомирка - изведено од мушког имена Ратомир+ка
Раца - од Радоје, Радомир
Раша - од Радован, Радослав
Рашко - изведено од Раш(а)+ко
Реља - исто име као Хреља
Рина - од Ирина, Јерина
Рисантије - превод грчког имена Хрисантос - ...златно цвеће, име хришћанског светитеља
Рисим - превод грчког имена Харисимос - ...поштен, честит, име хришћанског светитеља
Риста - исто име као Христа
Риста - исто име као Христа
Ристана - изведено од Рист(а)+ана
Ристивоје - варијанта имена Ристивој, Христивој
Ристосија - исто име као Христосија
Родион - грчки - онај који купује руже, име хришћанског светитеља
Родољуб - сложено име настало у новије време
Роксана - превод грчког имена !!Роџана!!
Роксанда - варијанта имена Роксандра
Роксандра - име настало укрштањем имена Александра и Роксана
Роса - од Роксанда, Роксандра
Росана - изведено од Рос(а)+ана
Росанда - варијанта имена Роксандра
Ружа - назив цвећа узет за лично име
Ружана - изведено од Руж(а)+ана
Ружица - деминутив изведен од Руж(а)+ица
Рујка - изведено од Руј(а)+ка
Румена - придев румен узет за лично име
Руменија - изведено од Румен(а)+ија
Руменка - изведено од придева румен+ка
Рус - од Русимир
Русимир - сложено име од словенских основа
Русомир - сложено име од словенских основа
Рушка - изведено од Руж(а)+ка
Сава - женско име према мушком имену Сава
Сава - арамејски - старац, дед, календарско име
Саван - изведено од Сав(а)+ан
Саватија - женско име према мушком имену Саватије
Саватија - јеврејски - субота, библијско име
Саватије - варијанта имена Саватија
Савета - од Јелисавета
Савка - изведено од мушког имена Сав(а)+ка
Сале - од Александар, Сава
Саломија - јеврејски - господарица света, библијско име
Сана - од Александра
Санда - од Александра
Сандра - од Александра
Сања - од Александра
Сања - од Александар
Сара - јеврејски - кнегиња, библијско име
Саша - од Александра
Саша - руски - хипокористик од Александар
Сашка - изведено од Саш(а)+ка
Светисав - сложено име од словенских основа
Светислав - сложено име од словенских основа
Светислава - сложено име од словенских основа
Светлана - старо словенско име изведено од придева светл(а)+ана
Светозар - сложено име
Светозарка - изведено од мушког имена Светозар+ка
Светолик - сложено име
Светомир - сложено име од словенских основа
Светомирка - изведено од мушког имена Светомир+ка
Севастијан - грчки - поштен, име хришћанског светитеља
Сека - хипокористик од сестра
Секула - варијанта имена Секул
Селак - изведено од Сел(а)+ак
Селена - грчки - богиња месеца
Селимир - сложено име од словенских основа
Селимирка - изведено од мушког имена Селимир+ка
Селина - изведено од Сел(а)+ина
Селина - варијанта имена Селена
Сена - од Ксена, Ксенија
Сенка - изведено од Сен(а)+ка
Серафим - јеврејски - шестокрилни анђео
Серафима - женско име према мушком имену Серафим
Серафина - варијанта имена Серафима
Сергије - превод грчког имена !!Сергиоз!! - име хришћанског светитеља
Сибин - румунски - име града у Ердељу (узето из народне поезије)
Сибина - женско име према мушком имену Сибин
Сибинка - изведено од мушког имена Сибин+ка
Сида - од Персида, Синодија
Сима - од Симеун
Симан - изведено од Сим(а)+ан
Симана - женско име према мушком имену Симан
Симеон - библијско име различито од Симон
Симеона - женско име према мушком имену Симеон
Симеонка - изведено од мушког имена Симеон+ка
Симеун - варијанта имена Симеон
Симеуна - женско име према мушком имену Симеун
Симеунка - изведено од мушког имена Симеун+ка
Симка - изведено од Сим(а)+ка
Симон - јеврејски - слушати, библијско име
Симонида - женско име према мушком имену
Синадин - изведено од Син(а)+адин
Синђелија - грчки - синђел, секретар код владике
Синиша - изведено од именице син+иша
Сисоје - превод грчког имена !!Сисњхз!! - ...име хришћанског светитеља заштитника деце
Скорослава - сложено име од словенских основа
Слава - хипокористик од имена са кореном слав
Славен - изведено од корена слав+ен
Славенка - изведено од корена слав+енка
Славенко - изведено од Славен+ко
Славијанка - изведено од Славијан(а)+ка
Славимир - сложено име од словенских основа
Славица - изведено од корена слав+ица
Славиша - изведено од корена слав+иша
Славка - изведено од корена слав+ка
Славко - изведено од корена слав+ко
Славна - изведено од корена слав+на
Славо - од Славољуб, Славомир
Славојка - изведено од корена слав+ојка
Славољуб - сложено име од словенских основа
Славомир - сложено име од словенских основа
Славомирка - изведено од мушког имена Славомир+ка
Славуј - назив птице узет за лично име
Славујка - изведено од мушког имена Славуј+ка
Сладоје - изведено од корена слад+оје
Сладољуб - сложено име настало у новије време
Сладосав - сложено име настало од старијег непотврђеног облика ...Сладослав
Слађа - од Слађана
Слађана - придев слађахна или слађана узет за лично име
Слободан - превод грчког имена !!Елеуљериоз!! - Слободан
Слободанка - изведено од мушког имена Слободан+ка
Слободинка - изведено од Слобод(а)+инка
Словенка - ентоним узет за лично име
Смиља - од Смиљана
Смиљан - изведено од Смиљ+ан
Смиљана - изведено од назива цвећа смиљ(а)+ана
Смиљанка - изведено од Смиљан(а)+ка
Смиљка - изведено од Смиљ(а)+ка
Смиљко - хипокористик од Смиљан
Снежа - од Снежана
Снежана - превод немачког имена $$Сцхнеењиттцхен$$ - снежно бела
Снешка - изведено од Снеж(а)+ка
Созонт - грчки - спасилац, име хришћанског светитеља
Соја - од Софија
Сока - од Софија, Сојка
Соломон - јеврејски - мирољубив, библијско име
Соња - руски хипокористик од Софија
Сотир - грчки - спаситељ
Софија - грчки - мудрост, име хришћанске светитељке
Софијана - изведено од Софиј(а)+ана
Софка - изведено од Соф(а)+ка
Софроније - грчки - благоразуман, име хришћанског светитеља
Спаса - од Спасенија
Спасен - од Спасоје
Спасена - женско име према мушком имену Спаса
Спасенија - изведено од мушког имена Спасен+ија
Спасенка - изведено од мушког имена Спасен+к
Спасоје -
Спира - од Спиридон
Спиридон - превод грчког имена !!Спуридњн!! - име хришћанског светитеља
Срба - од Србослав, Србољуб
Србинко - изведено од Србин+ко
Србислав - сложено име настало у време романтизма
Србислава - сложено име настало у доба романтизма
Србобран - сложено име настало у новије време
Србоје - изведено од Срб(а)+оје
Србољуб - сложено име
Србомир - сложено име
Срдан - изведено од корена срд+ан
Срђ - превод грчког имена Сергиус - име хришћанског светитеља
Срђан - изведено од Срђ(а)+ан
Срђана - женско име према мушком имену Срђан
Сребрана - изведено од Сребр(а)+ана
Сребрен - превод грчког имена сребро
Сребрена - женско име према мушком имену Сребрен
Средоје - изведено од назива дана сред(а)+оје
Среја - од Средоје, Сретен
Сретен - од придева сретан
Сретенија - изведено од мушког имена Сретен+ија
Сретенка - изведено од мушког имена Сретен+ка
Срећко - изведено од именице срећ(а)+ко
Срна - назив животиње узет за лично име
Српко - изведено од Срб(а)+ко
Ставра - превод грчког имена Ставрос - крст
Стамен - придев стамен узет за лично име
Стамена - женско име према мушком имену Стамен
Стаменија - изведено од мушког имена Стамен+ија
Стаменко - изведено од Стамен+ко
Стана - од Стамена, Станислава
Станивој - сложено име од словенских основа
Станивоје - сложено име од словенских основа
Станивук - сложено име од словенских основа
Станимир - сложено име од словенских основа
Станимира - женско име према мушком имену Станимир
Станимирка - изведено од мушког имена Станимир+ка
Станисава - сложено име од словенских основа
Станислав - сложено име од словенских основа
Станислава - сложено име од словенских основа
Станиша - изведено од корена стан+иша
Станка - изведено од корена стан+ка
Станко - изведено од корена стан+ко
Станоје - изведено од корена стан+оје
Станојка - изведено од мушког имена Станој(е)+ка
Станојко - изведено од Станој(е)+ко
Станојло - изведено од Станој(е)+ло
Станча - изведено од Стан(е)+ча
Станша - изведено од корена стан+ша
Сташа - од Александра, Анастасија, Станислава
Сташа - од Александар, Станислав
Стева - од Стеван
Стеван - исто као Стефан
Стевана - женско име према мушком имену Стеван
Стевица - изведено од Стев(а)+ица
Стевча - изведено од Стев(а)+ча
Степан - исто име као Стефан
Степанија - исто име као Стефанија
Стефан - превод грчког имена Стефанос - ...венац, име хришћанског светитеља
Стефана - женско име према мушком имену Стефан
Стефанида - превод грчког имена !!Стефанидх!! - ...име хришћанске светитељке
Стефанија - женско име према мушком имену Стефан
Стјепан - ијекавска варијанта имена Степан
Стоја - од Стојанка, Стојислава
Стојадин - изведено од корена стој+адин
Стојадинка - изведено од мушког имена Стојадин+ка
Стојан - изведено од корена стој+ан
Стојана - женско име према мушком имену Стојан
Стојанка - изведено од мушког имена Стојан+ка
Стојанча - изведено од Стојан+ча
Стојиљко - варијанта имена Стојилко
Стојимил - сложено име од словенских основа
Стојимир - сложено име од словенских основа
Стојислав - сложено име од словенских основа
Стојко - изведено од корена стој+ко
Стојна - изведено од корена стој+на
Стојча - изведено од Стој(а)+ча
Стојша - изведено од корена стој+ша
Стратимир -
Страхиња - изведено од корена страх+иња
Страцимир - сложено име од словенских основа
Страшимир - сложено име од словенских основа
Сузана - јеврејски - бели крин, библијско име
Сунчица - персонификација Сунца у савременој поетској творевини
Сусана - јеврејски - бели крин, библијско име
Тадија - превод грчког имена !!Љаддаиоз!! - библијско име
Таја - од Тајиса, Татјана
Тамара - јеврејски - палма, библијско име
Танасија - варијанта имена Атанасија
Танасије - варијанта имена Атанасије
Танаско - варијанта имена Атанаско
Танкосава - сложено име
Танкослава - сложено име
Таса - од Танасије
Таска - изведено од Тас(а)+ка
Татијана - превод грчког имена !!Татиана!! - име хришћанске светитељке
Татјана - превод грчког имена !!Татиана!!
Татомир - сложено име
Таша - од Танасија, Татјана
Ташана - сложено име од словенских основа
Ташко - изведено од Таш(а)+ко
Тврдислава - сложено име од словенских основа
Твртко - изведено од корена тврд+ко
Теја - од Теодор, Теофил
Теја - од Теодора
Теодор - грчки - дар од Бога, име хришћанског светитеља
Теодора - женско име према мушком имену Теодор
Теодосија - женско име према мушком имену Теодосије
Теодосије - грчки - дат од Бога, име хришћанског светитеља
Теоктист - грчки - онај који је задобио бога, име хришћанског светитеља
Теофан - грчки - од Бога јављен, име хришћанског светитеља
Теофил - грчки - љубитељ Бога, име хришћанског светитеља
Теофила - женско име према мушком имену Теофил
Теофило - варијанта имена Теофил
Теохар - грчки - благодат божја, календарско име
Теша - од Теодор, Тешимир
Тешан - изведено од Теш(а)+ан
Тешана - женско име према мушком имену Тешану
Тешман - изведено од Теш(а)+ман
Тијана - исто име као Тихана
Тимотије - превод грчког имена Тимотеос... - онај који поштује Бога, име хришћанског светитеља
Тина - од Тијана, Христина
Тиован - варијанта имена Теофан
Тиосав - варијанта имена Тихослав
Тиослав - варијанта имена Тихослав
Тиса - од Тиосава
Тиса - од Светислав, Тиосав
Тита - од Христина
Титос - грчки - поштован, име хришћанског светитеља
Тића - од Тиосав, Тихомир
Тихана - изведено од корена Тих+ана
Тихомил - сложено име од словенских основа
Тихомир - сложено име од словенских основа
Тихомирка - изведено од мушког имена Тихомир+ка
Тихон - грчки - срећник, име хришћанског светитеља
Тихосава - сложено име од словенских основа
Тихослав - сложено име од словенских основа
Тихослава - сложено име од словенских основа
Тодор - варијанта имена Теодор
Тодора - варијанта имена Теодора
Тодорка - изведено од мушког имена Тодор+ка
Тома - грчки - близанац, библијско име
Томана - изведено од Том(а)+ана
Томанија - изведено од мушког имена Томан+ија
Томаш - од Тома
Томислав - сложено име
Томислава - изведено од мушког имена Томисалав
Томица - изведено од Том(а)+ица
Томка - изведено од Том(а)+ка
Тоња - од Томанија
Трајанка - изведено од мушког имена Трајан+ка
Трајко - изведено од Трај(а)+ко
Трандафил - грчки - ружа
Триван - изведено од Трив(а)+ан
Трипун - исто име као Трифун
Трипун - исто име као Трифун
Трифко - изведено од Триф(а)+ко
Трифон - грчки - онај који воли задовољство и весеље..., име хришћанског светитеља
Трифона - женско име према мушком Трифон
Трифун - варијанта имена Трифон
Трифуна - женско име према мушком Трифун
Триша - од Трипун
Трофим - грчки - питомац, име хришћанског светитеља
Тугомир - сложено име од словенских основа
Ћетко - облик имена Цветко
Ћира - од Ћирило
Ћирило - варијанта имена Кирил
Убавка - изведено од придева убав+ка
Угљеша - највероватније настало од имена угљен, црн
Угрин - ентоним узет за лично име
Угринка - изведено од мушког имена Угрин+ка
Уна - назив реке узет за лично име
Урош - мадјарски ур (господин) + словенски наставак ош
Федора - варијанта имена Феодора
Фема - од Еуфемија
Феодора - руска варијанта грчког имена Теодора
Филарет - грчки - љубитељ врлина, име хришћанског светитеља
Филимир - хипокористик имена Филип
Филимон - грчки - љубљени, име хришћанског светитеља
Филимона - женско име према мушком имену Филимон
Филип - грчки - љубитељ коња, име хришћанског светитеља
Филипа - женско име према мушком имену Филип
Филомена - грчко име
Филотеј - грчки - богољуб, име хришћанског светитеља
Филотије - варијанта имена Филотеј
Фиља - од Филип
Фира - од Зафир
Фотије - грчки - светлост, име хришћанског светитеља
Харалампије - грчки - онај који блиста од радости, ...име хришћанског светитеља
Харитон - грчки - лепота, име хришћанског светитеља
Хвалимир - сложено име од словенских основа
Хвалислав - сложено име од словенских основа
Ходивој - сложено име од словенских основа
Ходимир - сложено име од словенских основа
Ходислав - сложено име од словенских основа
Хранивој - сложено име од словенских основа
Хранивоје - варијанта имена Хранивој
Хранимир - сложено име од словенских основа
Хранисава - сложено име од словенских основа
Хранислав - сложено име од словенских основа
Хранислава - сложено име од словенских основа
Христа - од Христивој, Христифор
Христа - од Христина
Христивој - сложено име
Христина - превод грчког имена !!Христинх!! хришћанске светитељке
Христифор - грчко име - онај који носи Христа, ...име хришћанског светитеља
Христодул - грчки - Христов слуга, име хришћанског светитеља
Христофор - грчко име - онај који носи Христа, ...име хришћанског светитеља
Цаја - од Јелисавета, Станислава
Цајка - изведено од Цај(а)+ка
Цака - од Стамела, Стаменка
Цана - од Стана Станислава
Цвеја - од Цветан, Цветко
Цвета - од Цветана, Цветимира
Цветан - изведено од корена цвет+ан
Цветана - сложено од корена цвет+ана
Цветанка - изведено од мушког имена Цветан+ка
Цветија - изведено од корена цвет+ија
Цветимир - сложено име од словенских основа
Цветин - изведено од корена цвет+ин
Цветислав - сложено име од словенских основа
Цветко - изведено од корена цвет+ко
Цветоје - изведено од корена цвет+оје
Цветомир - сложено име од словенских основа
Цветослав - сложено име од словенских основа
Цвија - од мушког имена Цвијан
Цвијан - изведено од Цвиј(а)+ан
Цвијета - ијекавска варијанта имена Цвета
Цвијетин - ијекавска варијанта имена Цветин
Цеца - од Светлана, Цецилија
Цила - од Василија, Цецилија
Цица - од Милица, Славица
Цмиља - од Цмиљана
Цмиљана - варијанта имена Смиљана
Цмиљка - варијанта имена Смиљка
Цоја - од Станојка, Стоја
Цојка - од Цој(а)+ка
Цока - од Слободанка, Станојка
Црномир - сложено име од словенских основа
Црномуж - сложено име од словенских основа
Чарна - придев чарна у значењу црна узет за лично име
Часлав - сложено име од словенских основа
Часлава - сложено име
Чаславка - изведено од мушког имена Часлав+ка
Чедомил - сложено име од словенских основа
Чедомиљ - варијанта имена Чедомил
Чедомир - сложено име од словенских основа
Чедомирка - изведено од мушког имена Чедомир+ка
Чолак - заштитно име, турски - сакат у руку
Чудомил - сложено име од словенских основа
Чудомир - сложено име од словенских основа
Шана - од Александра, Душана
Шаул - јеврејски - измољен од Бога, библијско име
Шпира - од Спиридон
Шпиро - као Шпира
Шћепан - варијанта имена Стјепан
Шћепанија - варијанта имена Стефанија
Шујица - изведено име
Тара - да буде лепа као река Тара и планина Тара