صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
29 May 2020
تقویم جولیان:
16 May 2020
Pred. ژوئن Next
PayPal
Pred. 2020 Next


پدر مقدس ما تئودور

پدر مقدس ما تئودور او یکی از شاگردان سنت پوکومیوس بود، او به مانند یک بی ایمان بدنیا آمد و بزرگ شد اما در جوانی به مسیح ایمان آورد و توسط سنت پوکومیوس نیز تعمید گرفت. او یک راهب شد و تصمیم گرفت که به دیگر مسیحیان و راهبان کمک کند و خدمات ارزشمندی را در کلیسا انجام داد، در...

ژوئن 2020
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
 شهید مقدس پاتریک اسقف بروسا و سه کشیش آکاسیوس، مناندر، پولنیوس
1
fast-free
شهید مقدس تاللیوس
2
fast-free
امپراطور مقدس کنستانتین و ملکه هلنا
3
ماهی
شهید مقدس جان ولادیمیر شاه صربستان
4
fast-free
سنت مایکل اسقف سینادا
5
روغن
پدر مقدس ما سایمئون استیلتس
6
fast-free
نزول روح القدس. پنطیکاست. یکشنبه تثلیث
7
fast-free
دوشنبه روح القدس. دوشنبه پنطیکاست
8
fast-free
سه شنبه روح القدس. سه شنبه پنطیکاست
9
fast-free
سنت نیکلاس اسقف کالسدون
10
fast-free
یادبود اولین شورای جهانی کلیسایی
11
fast-free
پدر مقدس ما اسحاق
12
fast-free
رسولان مقدس هرماس
13
fast-free
شهید مقدس جاستین فیلسوف
14
fast-free
سنت نیسفریوس پاتریارک کنستانتینپول
15
آب
شهید مقدس لوسیلیان و همراهانش کالودیوس، هیپاتیوس، پولس، دیانیسیوس و پائولای باکره
16
روغن
سنت متروفانیس قسطنطنیه
17
آب
شهید دوروتیوس اسقف تیرا
18
روغن
پدر مقدس ما بساریون
19
آب
شهید مقدس تئودتوس
20
ماهی
سنت افرایم انطاکیه
21
روغن
سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه
22
آب
شهید تیموتی اسقف بروسا
23
روغن
رسول مقدس بارتلومو
24
روغن
پدر مقدس ما انوفریوس کبیر
25
روغن
شهید مقدس آکولیانا
26
آب
پیامبر مقدس الیشا
27
ماهی
شهید مقدس لازار پادشاه صربستان
28
روغن
سنت تیخون آماتیوس
29
آب
شهیدان مقدس مانوئل، سابل، ایشمائل ایرانی
30
روغن
    
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for June , 2020 (Serbia)
05 Jun 2020 Full Moon
13 Jun 2020 Third Quarter
21 Jun 2020 New Moon
28 Jun 2020 First Quarter


دوستان: