îngerii lui Dumnezeu au fost cinstiţi de oameni încă din vremurile vechi, de la început, însă adesea cinstirea aceasta se prefăcea în închinare, după cum se scrie la Cartea a Patra a Regilor.86 Ereticii au ţesut în totdeauna tot felul de fabule şi poveşti în legătură cu îngerii. Unii dintre ei socoteau că îngerii sînt zei; alţii, chiar dacă nu îi socoteau zei, îi numeau făcători ai lumii văzute. Sinodul local al Sfinţilor Părinţi de la Laodiceea (care s-a ţinut cu patru sau cinci ani mai înaintea Sinodului întîi Ecumenic) a respins închinarea ca la idoli a îngerilor şi a legiferat dreapta cinstire a lor prin formularea Canonului al Treizeci şi Cincilea. Prăznuirea de astăzi, a Sfinţilor Arhangheli şi a Tuturor celor Cereşti şi Netrupeşti Puteri s-a instituit întru această zi din noiembrie în veacul al patrulea după Hristos, în vremea cînd pe scaunul Romei celei vechi se afla Sfîntul Papă Silvestru, iar la Alexandria Patriarh era Sfîntul Alexandru. Dar de ce tocmai în luna noiembrie? Aceasta deoarece noiembrie este luna a noua după luna martie, iar Martie este socotită luna în care s-a zidit lumea. De asemenea, fiind a noua lună după Martie, s-a ales luna Noiembrie deoarece ierarhiile îngereşti, în număr de nouă, au fost cele dintîi zidite de Dumnezeu. Sfîntul Dionisie Areopagitul, marele ucenic al Simţului Apostol Pavel (cel care a fost răpit pînă la al treilea cer), a descris aceste ierarhii cereşti în minunata lui carte Ierarhia Cerească87, după cum urmează: Cea dintîi este ceata Serafimilor celor cu şase aripi, urmează Heruvimii cei cu ochi mulţi, apoi Scaunele de Dumnezeu-purtătoare, apoi Domniile, Puterile, Stăpîniile, începătoriile, Arhanghelii şi îngerii. Voievodul tuturor acestor puteri îngereşti este Sfîntul Arhanghel Mihail. Răsculîndu-se Satan, îngerul Lucifer, cu minciună împotriva Dumnezeieştii Puteri şi atrăgînd după sine mulţime mare de îngeri, atunci Arhanghelul Mihail a fost acela care a stat în mijloc şi a strigat puterilor cereşti celor credincioase: „Să stăm drepţi! Să stăm cu frică! Să luăm aminte!" La această poruncă, toate credincioasele oştiri îngereşti au strigat: „Sfînt! Sfînt! Sfînt! Domnul Savaot! Plin este cerul şi pămîntul de mărirea Lui!" Credincioşii să cerceteze Sfînta Scriptură şi să vadă în ele locurile care se referă la Sfîntul Arhanghel Mihail (losua 5: 13 şi Iuda l: Ol) 9) . Printre îngeri predomneşte desăvîrşită unime de duh, minte şi iubire. Ierarhiile inferioare se află în dragoste şi ascultare deplină faţă de cele superioare, şi toate laolaltă faţă de Voia cea Sfînta a lui Dumnezeu. Fiecare neam, fiecare ţară, are propriul său înger păzitor, precum are şi fiecare dintre Creştinii ortodocşi botezaţi. Noi trebuie pururi să ţinem minte că toate faptele noastre, pînă la cele mai mărunte, fie doar şi gîndite, pe faţă sau pe ascuns, nu pot fi ascunse de la faţa îngerului nostru păzitor. La Ziua şi în ceasul înfricoşatei Judecăţi miriadele de ierarhii şi puteri cereşti se vor fi strîns înaintea Tronului lui Dumnezeu şi fiecare gînd, cuvînt sau faptă a fiecărui om de pe pămînt se va da pe faţă înaintea miilor de îngeri şi a tuturor. Fie ca Domnul să ne acopere pe noi în Ziua aceea, pentru rugăciunile Sfîntului Arhanghel Mihail şi ale tuturor Puterilor Cereşti, Amin.
Back

PayPal