صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
سنت لوسیان از یک خانواده نجیب سوری بدنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته های مختلفی به پایان رساند و در جوانی تمام دارایی های خود را به فقرا بخشید و تنها به خدمت در مسیحیت سپری کرد. او خدمات فراوانی را در کلیسا انجام داد و کتاب های متعددی را نوشت از جمله اینکه متن های عبری را تصحیح کرد و باعث از بین رفتن بسیاری از بدعت شد سپس به انطاکیه رفت و در آنجا به عنوان یک کشیش در کلیسا خدمت کرد. در زمان امپراطوری ماکسیمیان به دنبال او رفتند تا او را به عنوان یک مسیحی محاکمه اش کنند او را به نیکومدیا آوردند و در آنجا توانست چهل سرباز را مسیحی کند، سنت لوسیان شکنجه های زیادی شد و در سال 312 به شهادت رسید. روحش جاودانه باد
برگشت