صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
سایمون رسول یکی از دوازده حواری عیسی مسیح بود، سایمون در جلیل بدنیا آمد و زمانی که در مراسم عروسی بود عیسی مسیح همراه مادرش و شاگردانش به آنجا رفت و زمانی که سایمون شاهد معجزه تبدیل آب به شراب بود به مسیح ایمان آورد و تصمیم گرفت که از همه زندگی خود دست بکشد و تنها مسیح را دنبال کند.
او پیام انجیل را به مردم آفریقا رساند و به این دلیل او را وفادار می نامند چون هرگز تحت هر شکنجه ای دست از ایمان خود برداشت و او را مانند خداوند عیسی مسیح به صلیب کشیدند.
برگشت