صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
او از نوه های ایسو فرزند ابراهیم بود که حدود دوهزار سال پیش از مسیح زندگی می کرد
برگشت