صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
سالروز این شهید مقدس و بانوی گرامی در روز دیگری است که رنج کشید و به شهادت رسید، در این روز یادگاری های او گرانی داشته می شود یادگاری هایی که در دوره پادشاهی ماسریان و تشکیل چهارمین شورای جهانی کلیسایی در سال 451 شکل گرفت و با بدعت ها مقابله شد. یادگاری های بانوی مقدس بعد از نبرد ها و نزاع های مختلف بین ارتدوکس ها و بدعت گذاران به کلیسای کنستانتینپول منتقل شدند.
برگشت