صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
آکولیا یکی از هفتاد رسول بود که در ایتالیا همراه همسرش پریسکیلا زندگی می کرد و زمانی که پادشاه کلودیوس دستور داد که همه یهودیان روم و ایتالیا تبعید شوند او و همسرش به کورینت رفتند و در آنجا با پولس رسول ملاقات کردند و توسط او ایمان به مسیح را فرا گرفتند تعمید یافتند و مسیحی شدند، و همیشه به پولس رسول کمک کردند.
بعد از مرگ پادشاه که یهودیان اجازه پیدا کردند تا به دیار خود برگردند آنها به سمت روم بازگشتند و کلیساهای زیادی را بنا ساختند و پیام انجیل را موعظه کردند و پولس رسول در نامه های خود به آنها اشاره می کند (16. 3،5) آکولیای رسول و همسر مقدسش بسیار به کلیسا خدمت کردند و باعث شدند بسیاری تعمید گیرند. آنها توسط بت پرستان شکنجه و به شهادت رسیدند. روحشان جاودانه باد
برگشت