صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
سنت سیریل بعد از درگذشت پاتریارک اسکندریه به عنوان اسقف اعظم انتخاب شد در طول زندگی خود با سه بدعت مبارزه کرد از جمله بدعت نواشینیسم، نسطورینیزم و نواشینیسم یهودیان.
بدعت نواشینیسم ها که توسط کشیش بدعت گذاری به نام نواشین نهادینه شده بود بیشتر جنبه اعمال مسیحیان ارتدوکس بود نه جنبه الاهیاتی به عنوان مثال اگر شخصی گناه خاصی انجام دهد نمی تواند هرگز وارد کلیسا شود، سنت سیریل با تمامی بدعت ها مخالفت کرد و بر آنها غالب گشت. او در سومین شورای جهانی کلیسایی نیز شرکت کرد و به خوبی از عقاید صحیح ارتدوکس دفاع نمود و در سال 444 روحش در بهشت ساکن شد
برگشت