صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
شهید دوروتیوس اسقف تیرا در زمان امپراطوری دیکلتین بود، او به خاطر ایمان ارتدوکسی بسیار شکنجه شد اما کتاب های فراوانی در زبان یونانی نوشت و در سن 107 سالگی در سال 361 به شهادت رسید. روحش جاودانه باد
برگشت