صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
او در قسطنطنیه بدنیا آمد و یکی از درباریان کنستانتینپول برشمرده می شد اما بعد از مدتی تصمیم گرفت که در نزدیکی آنجا به عنوان یک راهب زندگی کند، او از بزرگترین مدافعان عقاید صحیح ارتدوکس است که در زمانش با بدعت های طبیعت گرایی که بسیار رایج بود مبارزه کرد.
بدعت های طبیعی مونفیزیسم و توحیدی مونتلیزیسم را به شدت رد کرد و مانند دیگر متکلمان مسیحی اعتقاد داشت که مسیح دو طبیعت دارد.
تلاش های بی شمار او برای نشر عقاید ارتدوکس حدی ندارد به طوری که به خاطر دفاعیات او بسیار از جانب دیگران و پادشاه شکنجه شد، زندانی شد و در نهایت زبان و یک دست او را بریدند و به تبعید در نزدیکی دریای سیاه فرستادند. در سال 666 روحش وارد پادشاهی ابدی خداوند عیسی مسیح شد و در استراحت قرار گرفت.
برگشت