The Monk Gerasimos founded a monastery in honour of the Holy Trinity near Makrinitsa in Zagora (Mizia). This monastery received the name Zurvia (Survias).
Back

PayPal