شروع آئین مقدس

کشیش یا دیکن: متبارک استاد!

کشیش: مقدس است پادشاهی خداوند پدر، پسر و روح القدس اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: آمین

مناجات کبیر

 

کشیش: بگذارید در آرامش نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای آرامش گرفتن از خدا و رستگاری روحمان بگذارید نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای صلح جهانی، برای ثبات کلیساهای مقدس خدا و برای وحدت همگان بگذارید نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای این خانه مقدس، برای آن کسی که با احترام، ایمان و ترس از خدا به این خانه وارد شد بگذارید نزد خدا دعا کنیم  

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای اسقف اعظم، پیشوایان و دیکن و خادمین مسیح و تمامی مقامات کلیسایی و عوام بگذارید نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای پادشاه مسیحی خود و تمام نیروهای ارتش بگذارید نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای این شهر و هر سرزمینی که مسیحیان در آن زندگی می کنند بگذارید نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای آب و هوای مطلوب و فراوانی میوه های زمین و فصل های مطلوب بگذارید نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای مسافران، رنج دیدگان، مریضان و اسیران برای نجات و رستگاری آنها بگذارید نزد خدا دعا کنیم
گروه: خدایا رحم کن

 

کشیش: برای نجات ما از همه گرفتاری ها و بلاها و درد ها و خطرات بگذارید نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

 

کشیش: به لطف خود کمک کن ما را، نجات بده ما را، رحم کن بر ما و از ما محافظت کن تو ای خدا

گروه: آمین
به یاد مقدسترین بانوی ما مریم همیشه باکره تئوتکس پربرکتترین و خالصترین و پرافتخارترین بانوی ما به همراه تمام قدیسان بگذار که متعهد باشیم و تمام زندگی خود را به مسیح خدای ما بسپاریم

گروه: آمین

کشیش: برای تو ای خدا که به همه شکوه، افتخار و پرستش در نام پدر،پسر و روح القدس تعلق داری اکنون و برای همیشه و همه اعصار
گروه: آمین

اولین سرود

 

کشیش: روزهای سال می گذرد و تغییر می کند

گروه: با دعاهای به تئوتکس مادر خدا، نجات دهنده نجات بده ما را

کشیش: روزهای سال می گذرد و تغییر می کند

گروه: با دعاهای به تئوتکس مادر خدا، نجات دهنده نجات بده ما را

کشیش: روزهای سال می گذرد و تغییر می کند

گروه: با دعاهای به تئوتکس مادر خدا، نجات دهنده نجات بده ما را

کشیش: بگذارید پشت سر هم نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: کمکمان کن، نجاتمان بده، بر ما رحم کن و از ما محافظت کن تو ای خدا به لطفت
گروه: آمین

 

کشیش: به یاد مقدسترین بانوی ما مریم همیشه باکره تئوتکس پربرکتترین و خالصترین و پرافتخارترین بانوی ما به همراه تمام قدیسان بگذار که متعهد باشیم و تمام زندگی خود را به مسیح خدای ما بسپاریم

گروه: برای تو ای خداوند

کشیش: بزرگواری توست و پادشاهی تو و قدرت و شکوه توست در نام پدر، پسر و روح القدس اکنون و برای همیشه و همه اعصار
گروه: آمین

 

سرود دوم

کشیش: روزهای سال می گذرد و تغییر می کند

گروه: نجاتمان بده ای پسر خدا کسی که از مرگ برخاست برای تو می خوانیم هللویا

کشیش: روزهای سال می گذرد و تغییر می کند

گروه: نجاتمان بده ای پسر خدا کسی که از مرگ برخاست برای تو می خوانیم هللویا

کشیش: روزهای سال می گذرد و تغییر می کند

گروه: نجاتمان بده ای پسر خدا کسی که از مرگ برخاست برای تو می خوانیم هللویا

کشیش: شکوه بر پدر، پسر و روح القدس اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: آمین. کلمه و پسر خدا شدی اگرچه جاودانی هستی اما برای نجات ما فروتن شده و از تئوتکس مریم همیشه باکره جسم گرفتی و یک انسان شدی. مسیح خدای ما تو به صلیب کشیده شدی اما بر مرگ پیروز شدی. تو یکی از تثلیث مقدس در شکوه همراه پدر و روح القدس هستی نجاتمان بده

کشیش: بگذارید پشت سر هم نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: کمکمان کن نجاتمان بده و بر ما رحم کن و از ما محافظت کن تو ای خدا به لطفت

گروه: آمین

کشیش: به یاد مقدسترین بانوی ما مریم همیشه باکره تئوتکس پربرکتترین و خالصترین و پرافتخارترین بانوی ما به همراه تمام قدیسان بگذار که متعهد باشیم و تمام زندگی خود را به مسیح خدای ما بسپاریم

گروه: برای تو ای خدا

کشیش: برای تو که خدای خوبی هستی و بشریت را دوست داری و بر تو که تمام شکوه در نام پدر، پسر و روح القدس است اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: آمین

سرود سوم

گروه: روزها می گذرد و تغییر می کند

 

کشیش: روزها می گذرد و تغییر می کند

کشیش: برکت استاد، وارد شونده های مقدس

کشیش: برکت باد بر قدیسین اکنون و برای همیشه و همه اعصار آمین

کشیش: حکمت تو بیاید

کشیش: بیا و بگذار که مسیح را پرستش و تعظیم کنیم. نجاتمان بده ای پسر خدا کسی که از مرگ برخاست برای تو می خوانیم هللویا

گروه: ای حافظ همیشگی مسیحیان و شفاعت کننده آنها، به دعا های گناهکاران بی توجه نشو و کمک کن کسی را که با اطمینان تو را صدا می زند، تو ای مادر خدا شفاعت کن ما را تو همیشه کسانی که نامت را سپاس داشتند محافظت کردی
کشیش: چیزی با گذر روز تغییر نمی کند

سرود تثلیث مقدس

 

کشیش: بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای تو که مقدس هستی ای خدای ما و برای تو ما شکوه می دهیم در نام پدر، پسر و روح القدس اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: آمین. خدای مقدس، توانای مقدس، جاودان مقدس بر ما رحم کن 3

گروه: شکوه بر پدر، پسر و روح القدس اکنون و برای همیشه و همه اعصار آمین. جاودان مقدس بر ما رحم کن

کشیش: بار دیگر با قاطعیت

گروه: بار دیگر با قاطعیت. خدای مقدس، توانای مقدس، جاودان مقدس بر ما رحم کن

خواندن رساله

کشیش: بگذار بیاییم

کشیش: حکمت. بگذار بیایم

متن خوان

کشیش: آرامش با تو باشد

گروه: هللویا هللویا هللویا

خواندن انجیل

کشیش: حکمت: برخاسته. بگذار که انجیل مقدس را گوش فرا دهیم. آرامش با همه باشد

گروه: و با روح تو

کشیش: خواندن انجیل مقدس مطابق با قدیسین متی مرقس لوقا و یوحنا. بگذار بیاییم

گروه: شکوه بر تو ای خدا شکوه بر تو

انجیل خواندن کشیش

تکرار کردن کشیش انجیل مقدس

گروه: شکوه بر تو ای خدا شکوه بر تو

ورودی کبیر

کشیش: و بخشش های تو توسط نیرویت شکوه بر تو، پدر، پسر و روح القدس اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: آمین. ما کسانی که عرفانی در کروبیم شناخته شدیم سه سرود مقدس تثلیث را بخوانیم بگذار که امیال دنیوی برود باشد که به پادشاهی خدا برسیم

 

کشیش: خداوند به یاد داشته باشد همه شما را در پادشاهیش اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: حافظ نامرئی توسط فرشتگان میزبان.  هللویا هللویا هللویا

عریضه

کشیش: بگذارید که دعایمان را نزد خدا کامل کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای هدایای گرانقدر که اکنون فراهم شده بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای این خانه مقدس و برای کسانی که با احترام و ترس و ایمان به خدا وارد شدند بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای مسافران و نیازمندان و دردمندان بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: کمکمان کن نجاتمان بده و بر ما رحم کن و حافظ ما باش ای خدا به لطفت

گروه: آمین

کشیش: بگذارید که از خدا درخواست کنیم تمام امروزمان بی گناه و در آرامش و مقدس باشد

گروه: خدایا ببخش

کشیش: بگذارید از خداوند درخواست کنیم برای یک فرشته که راهنمای ما و آرامش ما و حافظ روح و جان ما است

گروه: ببخش خدایا

کشیش: بگذارید از خداوند درخواست کنیم برای بخشیدن گناهان خود خواسته و ناخواسته

گروه: خدایا ببخش

کشیش: بگذارید از خداوند درخواست کنیم برای همه خوبی هایی که لازمه روح ما است و برای صلح جهانی

گروه: خدایا ببخش

کشیش: برای کامل کردن زندگی ما در آرامش و توبه بگذارید نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا ببخش

کشیش: برای لحظه آخر عمر مسیحیان و آرامش و بدون شرم و دردی و برای اینکه گذشته ما نزد داوری مسیح نیکو قرار گیرد بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا ببخش

به یاد مقدسترین بانوی ما مریم همیشه باکره تئوتکس پربرکتترین و خالصترین و پرافتخارترین بانوی ما به همراه تمام قدیسان بگذار که متعهد باشیم و تمام زندگی خود را به مسیح خدای ما بسپاریم

گروه: خدایا ببخش

دعاهای پرسکماید

کشیش: با ترحم تنها پسر تو با کسی که تو برکتش دادی باهم با تمام مقدسات ، نیکی و هدیه دهنده زندگی اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: آمین

کشیش: آرامش با همه باشد

گروه: و با روح تو

کشیش: بگذارید که همدیگر را دوست داشته باشیم و یکصدا اعتراف کنیم

گروه: پدر، پسر و روح القدس ، تثلیث یک اصل و تفکیک ناپذیر است

کشیش: درها، درها! در حکمت بگذار که بیاییم

اعتقادنامه
اعتقادنامه نیقیه (کلیسای ارتدوکس)

من ایمان دارم به خدای واحد، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی.
من ایمان دارم به یک خداوند، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود جاودانی از پدر پیش از اعصار، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، که مولود است و مخلوق نیست، و او را با پدر یک ذات است، به وسیله او همه چیز وجود یافت. و او به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد، و به قدرت روح القدس از مریم باکره متولد شده بشر گردید.
 به خاطر ما در حکومت پنطیوس پیلاطس مصلوب شد، رنج کشیده، مرد و دفن گشت. روز سوم از مردگان برخاسته، کتب مقدسه را به انجام رسانید. و به آسمان صعود نموده، به دست راست پدر نشسته است. بار دیگر با شکوه می آید تا زندگان و مردگان را داوری نماید.
 پادشاهی او را انتها نخواهد بود.
و به روح القدس، خداوند، بخشنده حیات، که از پدر صادر می شود، کسی که همراه پدر و پسر او را عبادت و تمجید می باید کرد، کسی که با انبیا تکلم کرده است.
به یک کلیسای واحد، مقدس، جامع و رسولی.
من آگاهم به یک تعمید برای آمرزش گناهان.
من منتظر رستاخیز مردگان و زندگی بعد از آن هستم.
آمین.

کشیش: بگذارید که به درستی بایستیم، بگذارید که با هیبت بایستیم، بگذارید که رجوع کنیم باشد که مقدسات را در آرامش ارائه دهیم

گروه: رحم و آرامش، یک قربانی از ستایش

کشیش: لطف خدای ما عیسی مسیح و عشق به خدای پدر و اتحاد با روح القدس با همه شما باشد

گروه: و با روح تو

کشیش: بگذارید که قلبمان را بسپاریم

گروه: ما آنها را به خدا سپردیم

کشیش: بگذارید که سپاسگزاریمان را به خدا بدهیم

گروه: او شایسته و نیکو است

کشیش: سرود پیروزی را با گریه و آشکارا بخوانیم

گروه: مقدس مقدس مقدس خدای میزبان و آسمان و زمین که با شکوهش پر شده است، نیکو در بالاترین. تبرک او است کسی که در نام خداوند می آید، نیکی برای خدا در بالاترین

کشیش: بگیرید و بخورید این بدن من است که برای بخشیدن گناهان شما تکه شده است

گروه: آمین

کشیش: همه شما از آن بنوشید این است خون من در عهد جدید که برای شما و بسیاری دیگر برای بخشیدن گناهان ریخته شده است

گروه: آمین

کشیش: ما این هدایا را برای همه و در هر کجا به شما ارائه می دهیم

گروه: ما ستایش می کنیم تو را، ما متبارک می کنیم تو را، ما سپاسگزارت هستیم ای پرودگار خدای ما

کشیش: به خصوص مقدسترین و خالصترین و پرافتخارترین و پربرکتترین بانو تئوتکس مادر خدا و مریم همیشه باکره

گروه: تبرک تو کاملا درست است ، تئوتکس، همیشه متبارک، پاکترین بانو و مادر خدای ما. از هر کروبیمی قابل افتخارتر و از سرافیم با شکوه تر، تو بدون هیچ خبطی کلمه خداوند را بدنیا آوردی، ما تو را محترم می خوانیم ای تئوتکس واقعی

در ملکوت ای خداوند یاد کن اسقف اعظم ما را و اهدا کن که او مقدسات کلیسا را در آرامش ارائه دهد، برای سالیان سال حافظ امنیت و سلامت او باش، برای به درستی ارائه کردن حقیقت تو. زبان و قلب متحدی اهدا کن که یک صدا نام نیکوی تو را در شکوه و ستایش صدا بزنیم در نام پدر، پسر و روح القدس اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: آمین

کشیش: بخشش خدای بزرگ ما و عیسی مسیح نجات دهنده ما با همه شما باشد

گروه: و با روح تو

کشیش: به یاد تمامی قدیسان بگذارید که بار دیگر در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای هدایای گرانقدر و نیکو بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: خدای دوست داشتنی ما کسی که در تقدسش دریافت کرده است، ملکوتی، و مذبح معنوی به عنوان یک عطر معنوی ، ممکن است در فیض الهی و هدایای روح القدس را برای ما بفرستد ، بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: برای مسافران و نیازمندان و دردمندان بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

کشیش: کمکمان کن نجاتمان بده و بر ما رحم کن و حافظ ما باش تو ای خدا به لطفت

گروه: آمین

کشیش: برای اینکه تمام روز مقدس، عالی و در آرامش و بدون گناه باشد بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا ببخش این را

کشیش: برای یک فرشته صلح و راهنما و حافظ روح و جسم ما بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا ببخش این را

کشیش: برای بخشیدن و بهبودی از گناهان و خطاها بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا ببخش این را

کشیش: برای همه چیزهای خوب و نیکو لازمه برای روح ما و صلح جهانی بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

 

کشیش: برای اینکه مابقی عمر خود را در آرامش و توبه بگذرانیم بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا ببخش این را

کشیش: برای پایان عمر یک مسیحی بدون درد، بدون تقصیر و در آرامش و ارائه خوبی ها قبل از داوری مسیح بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا ببخش این را

برای درخواست یکی شدن ایمان و برای اتحاد با روحالقدس بگذارید که متعهد باشیم و تمام زندگی خود را به مسیح خدای ما بسپاریم

گروه: برای تو ای خداوند

کشیش: و ما را شایسته بساز استاد که با اطمینان و آشکارا بدون ترس از چیزی و با جرات تو را صدا بزنیم، خدای ملکوتی، پدر، و برای گفتن

دعای ربانی
دعای ربانی (کلیسای ارتدوکس)

 

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باشد. پادشاهی تو بیاید. اراده تو در زمین همانطور که در بهشت ​​است انجام شود. نان امروز ما را بده، و بدهی های ما را ببخش ، همانطور که ما بدهکارانمان را می بخشیم. از وسوسه ها دورمان کن ، و ما را از شرارت رهایی ده

 

کشیش: پادشاهی و قدرت و شکوه پدر، پسر و روح القدس از آن توست اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: آمین

کشیش: آرامش با همه باشد

 

گروه: و با روح تو

کشیش: بگذارید که راس ما با خدا باشد

گروه: با تو ای خداوند

کشیش: با لطف و ترحم و عشق ما تنها با مولود یگانه تو، با کسی که تو برکتش دادی، با هم با تمام مقدسات و نیکی و روح هدیه دهنده زندگی اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: آمین

عشای ربانی(کلیسای ارتدوکس)

کشیش: بگذارید که بیایم

کشیش: هدایای مقدس برای تقدیس است

گروه: یگانه است مقدس، یگانه است خداوند، عیسی مسیح، شکوه بر خدای پدر. آمین

سرود اتحاد

گروه: ستایش خدای آسمان ها، ستایش او در بالاترین مقام، هللویا هللویا هللویا

سکوت قبل از دریافت عشای ربانی

من ایمان دارم ای خداوند و اعتراف می کنم که تو واقعا مسیح پسر خدای زنده هستی که برای نجات گناهکاران به دنیا آمدی، کسانی که من اولینشان هستم. من همچنین معتقدم که این واقعا پاک ترین بدن شماست ، و این دقیقا خون گرانقدر توست. بنابراین، من نزد تو دعا می کنم: به من رحم کن و ببخش گناهان و خطاهای ارادی و غیر ارادی من را چه در گفتارم یا در عملم یا در فکرم دانسته و یا نادانسته تمامی گناهان و خطاهای من را ببخش . و من را بدون محکوم کردن لایق دریافت مقدس ترین رازهای خود کن برای رهایی از گناهان و زندگی جاودانه. آمین
از شام عرفانی تو ای پسر خدا من را امروز به عنوان یک متحد بپذیر اگرچه من در مورد راز مقدس تو با دشمنان تو سخن نخواهم گفت و نه مانند یهودا بوسه ای بر تو خواهم زد بلکه مانند آن دزد من اعتراف می کنم که من را در پادشاهیت به یاد داشته باش ای خدا
باشد که ای خداوند اتحاد با راز مقدس تو نه در داوری من و نه در محکومیت من بلکه برای شفای روح و جسم باشد.

 

کشیش: با ترس از خدا و ایمان و عشق نزدیک شوید

دریافت عشای ربانی در کلیسای مسیحیان ارتدوکس

کشیش: خداوندا نجات بده مردم و موروثین خودت را

گروه: ما دیده ایم نور واقعی را، ما دریافت کرده ایم روح بهشتی را، ما ایمان واقعی را پیدا کرده ایم، پرستش کننده تثلیث تفکیک ناپذیر باشد که تثلیث ما را نجات دهد

کشیش: همیشه، اکنون و در همه اعصار

گروه: آمین

دعای شکرگذاری ( کلیسای ارتدوکس)

کشیش: بگذارید که بیایم، با در نظر گرفتن اسرار الهی ، مقدس ، خالص ، جاودانه ، آسمانی ، بخشنده زندگی و اسرار عالی مسیح ، بگذارید شکرگزار خداوند باشیم. کمکمان کن نجاتمان بده و بر ما رحم کن و حافظ ما باش تو ای خدا به لطفت.

گروه: آمین
.
کشیش: با دعا برای یک روز کامل ، مقدس ، صلح آمیز و بی گناه ، اجازه دهید خود را متعهد به خود و یکدیگر و تمام زندگی خود را به مسیح بسپاریم.

گروه: به تو ای خداوند

کشیش: برای تو که تقدیس ما هستی و شکوه بر تو باشد، به پدر، پسر و روح القدس اکنون و برای همیشه و همه اعصار

گروه: آمین

رهایی

کشیش: بگذارید وارد آرامش شویم و بگذارید که در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن  خدایا رحم کن  خدایا رحم کن، پدر تبرک کن

خداوندا، برکت بده کسانی که ستایشت می کنند و ببخش به آنانی که بر تو اعتماد دارند ، مردمانت را نجات بده و موروثین خود را برکت ده. حافظ تمام بدن خود در کلیسایت باش. تقدیس کن کسانی که عاشق زیبایی خانه ات هستند. آنها را با قدرت الهی خود شکوه  بده و ترک نکن آنانی که به تو امید دارند. به دنیای خود و به کلیساهایت و مقامات کلیسایی و عوام و به نیروهای خود و به همه مردمانت آرامش بده.چون تمام هدایای نیکو از آسمان است، که از جانب تو می آید ، پدر روشنایی ها. شکوه را به تو می دهیم سپاس و پرستش برای پدر، پسر و روح القدس اکنون و برای همیشه و همه اعصار.

 

گروه: آمین. مقدس است نام خدا اکنون و همه اعصار 3

کشیش: بگذارید در نزد خدا دعا کنیم

گروه: خدایا رحم کن

باشد که مسیح خدای حقیقی ما ، که از مردگان برخاست به عنوان یک خدای نیکو ، دوست داشتنی و خدای مهربان ، به ما رحم کند با شفاعت مادر پاک و مقدس او ، و ما را نجاتمان دهد. قدرت گرانقدر و هدیه دهنده زندگی صلیب با حمایت از قدرت شایسته و غیر جسمانی از بهشت ​​، با دعاهای انبیای گرامی و شهیدان مقدس و رهبری یحیای تعمید دهنده. با شکوه رسولان مقدس و قابل ستایش پدران مقدس و خداپرست ما قدیس جورج ، و جد خدا ترس یواکیم و آنا و قدیس امروز که خاطره امروز و تمام قدیسین را گرامی می داریم

گروه: آمین

موعظه

پایان آئین مقدس جان کریسستم با موعظه های کشیش و دعای او

برکت و رحمت خداوند با شما باشد
کلیسای مسیحیان ارتدوکس