صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
02 Apr 2023
تقویم جولیان:
20 Mar 2023
Pred. ژانویه Next
PayPal
Pred. 2023 Next


در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدند

در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدنداین صومعه در اورشلیم توسط بسیاری از بزرگان مسیحی از جمله سنت ساوای صربستان بازدید شده است، راهبان و راهبه ها و تمام مسیحیان ساکن در آنجا اغلب توسط اعراب مورد هجوم قرار می گرفتند و شکنجه یا کشته می شدند و تمامی این قدیسین پیش از مراسم عید پاک در سال 796 به...

ژانویه 2023
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
شهید مقدس بونیفس
1
روغن
شهید ایگناتیوس , ثمره خدا، اسقف انطاکیه
2
روغن
شهید مقدس جولیانا و 630 شهید همراهش
3
روغن
شهید گرامی آناستاسیا و همراهانش
4
روغن
شهیدان مقدس سریت
5
روغن
مادر مقدس ما شهید یوگینیا و همراهانش
6
روغن
ولد خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح
7
fast-free
بزرگداشت مریم مقدس مادر خدا
8
fast-free
شهید اول استفان،  دیکن اعظم
9
fast-free
20000 شهید مقدس نیکومدیا
10
fast-free
14 هزار کودک مقدس در بیت لحم
11
fast-free
شهید مقدس آنیسیا
12
fast-free
مادرش مقدس ما ملانی روم
13
fast-free
ختنه خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح
14
fast-free
قدیسین سیلوستر اسقف روم
15
fast-free
مالاکی نبی
16
fast-free
انجمن هفتاد رسول
17
fast-free
شهید مقدس تئوپمپتوس و شهید مقدس تئوناس
18
strict fast
تجلی خداوند به انسان
19
fast-free
پیامبر بزرگ و پیشرو مقدس، یحیای تعمید دهنده
20
ماهی
شهیدان مقدس جولیان و واسیلیسا
21
fast-free
شهید مقدس پلیوکتس
22
fast-free
قدیس گریگوری اسقف نیسسا
23
fast-free
پدر مقدس ما تئودسیوس کبیر
24
fast-free
شهید مقدس تاتیانا روم
25
روغن
شهیدان مقدس هرمیلاس و استراتونیوس
26
fast-free
قدیس ساوا اسقف اعظم صربستان
27
ماهی
پدر مقدس ما پولس تباس
28
fast-free
تکریم زنجیرهای ارزشمند پطرس رسول
29
fast-free
پدر مقدس ما انتونی کبیر
30
fast-free
قدیس آتاناسیوس کبیر اسقف اعظم اسکندریه
31
fast-free
    
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for January , 2023 (Serbia)
06 Jan 2023 Full Moon
14 Jan 2023 Third Quarter
21 Jan 2023 New Moon
28 Jan 2023 First Quarter