صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
02 Apr 2023
تقویم جولیان:
20 Mar 2023
Pred. فوریه Next
PayPal
Pred. 2022 Next


در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدند

در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدنداین صومعه در اورشلیم توسط بسیاری از بزرگان مسیحی از جمله سنت ساوای صربستان بازدید شده است، راهبان و راهبه ها و تمام مسیحیان ساکن در آنجا اغلب توسط اعراب مورد هجوم قرار می گرفتند و شکنجه یا کشته می شدند و تمامی این قدیسین پیش از مراسم عید پاک در سال 796 به...

فوریه 2022
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
  مکاریوس کبیر
1
fast-free
قدیس یوتیمیوس کبیر
2
روغن
ماکسیموس پرافتخار
3
fast-free
رسول مقدس تیموتی
4
روغن
اسقف شهید کلمنت
5
fast-free
قدیس ارجمند سنیا
6
fast-free
سنت گریگوری، اسقف اعظم کنستانتینپول
7
fast-free
گرامیداشت زنوفونت و ماریا و پسران آنها جاون و آرکادیوس
8
fast-free
سنت جان کریسستم
9
روغن
گرامیداشت افرم صومعه کیاو
10
fast-free
قدیس ایگناتیوس ثمره خداوند
11
روغن
سه قدیس بزرگ. سنت باسیل کبیر، سنت گریگوری حکیم و سنت جان کریسستم
12
fast-free
قدیس سایروس و جان
13
fast-free
شهید قدیس تریفون
14
fast-free
ارائه مسیح به معبد
15
fast-free
قدیس سایمئون میزبان خدا
16
fast-free
پدر مقدس ما ایسیدور
17
fast-free
شهید مقدس آگاتا
18
fast-free
قدیس بوکلوس اسقف اسمیرنا
19
fast-free
قدیس پارتنیوس لمپساکیوس
20
fast-free
شهید مقدس تئودور استراتلاتس
21
fast-free
شهید مقدس نیکفراوس
22
fast-free
شهید کارالامپوس
23
روغن
شهید بلایس اسقف سباسته
24
fast-free
سنت ملاتیوس اسقف اعظم انطاکیه
25
روغن
پدر مقدس ما سایمئون برون مرزی
26
fast-free
پدر مقدس ما یوکزنیتوس
27
fast-free
رسولان مقدس اونسیموس
28
dairy & fish
     
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for February , 2022 (Serbia)
01 Feb 2022 New Moon
08 Feb 2022 First Quarter
16 Feb 2022 Full Moon
23 Feb 2022 Third Quarter