صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
29 May 2020
تقویم جولیان:
16 May 2020
Pred. آوریل Next
PayPal
Pred. 2020 Next


پدر مقدس ما تئودور

پدر مقدس ما تئودور او یکی از شاگردان سنت پوکومیوس بود، او به مانند یک بی ایمان بدنیا آمد و بزرگ شد اما در جوانی به مسیح ایمان آورد و توسط سنت پوکومیوس نیز تعمید گرفت. او یک راهب شد و تصمیم گرفت که به دیگر مسیحیان و راهبان کمک کند و خدمات ارزشمندی را در کلیسا انجام داد، در...

آوریل 2020
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
   شهیدان کریسانتیوس و دریا و همراهانشان
1
روغن
در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدند
2
روغن
سنت جیمز اسقف
3
روغن
شهید کشیش باسیل
4
روغن
شهید کلیسا نیکن
5
روغن
سنت آرتمون اسقف سلیکویا
6
آب
عید بشارت
7
ماهی
گابریل فرشته مقدس
8
روغن
شهید مقدس ماترونا
9
آب
پدرش شهید ما یوستراتیوس کی یف
10
آب
سنت مارک اسقف سوریه
11
روغن
یکشنبه نخل، ورود خدای ما به اورشلیم
12
ماهی
شهید هیپاتیوس اسقف گانگرا
13
آب
سنت ماری مصر
14
آب
پدر مقدس ما تیتوس
15
آب
پنجشنبه هفته مقدس
16
روغن
جمعه نیک، جمعه مقدس
17
strict fast
شنبه مقدس
18
strict fast
عید پاک
19
fast-free
دوشنبه روشن، دوشنبه بعد عید پاک
20
fast-free
سه شنبه روشن، سه شنبه بعد از عید قیام عید پاک
21
fast-free
شهید مقدس یوپسیکیوس
22
fast-free
شهید ترنسه، ماکسیموس، پمپیوس و 36 نفر دیگر
23
fast-free
شهید انتیپاس اسقف پرگاموم آسیا
24
fast-free
پدر مقدس ما اسحاق سوریه
25
fast-free
شهید آرتمون
26
fast-free
سنت مارتین پاپ روم
27
fast-free
رسولان مقدس آریستارکیوس، پودنس و تروفیمیوس
28
fast-free
شهید مقدس آگاپیا، کینیا و ایرنه
29
روغن
شهید مقدس سایمون اسقف ایران
30
fast-free
  
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for April , 2020 (Serbia)
01 Apr 2020 First Quarter
08 Apr 2020 Full Moon
15 Apr 2020 Third Quarter
23 Apr 2020 New Moon
30 Apr 2020 First Quarter


دوستان: