Ἀπεβίωσε εἰρηνικά. Ἴσως νὰ εἶναι Κύπριος.




Back

PayPal