Ἦταν ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἰρκούτας (Ρωσία).




Back

PayPal