უფალო, მოაქციე შენდა გულნიცა მტერთა ჩუენთანი და უკეთუ შეუძლებელ არს მოქცევაჲ ესე განძვინებულთაჲ, დასდევ ზღუარი ბოროტებასა მათსა და დაიცევ მათგან რჩეულნი შენნი.