صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
29 May 2020
تقویم جولیان:
16 May 2020
Pred. می Next
PayPal
Pred. 2019 Next


پدر مقدس ما تئودور

پدر مقدس ما تئودور او یکی از شاگردان سنت پوکومیوس بود، او به مانند یک بی ایمان بدنیا آمد و بزرگ شد اما در جوانی به مسیح ایمان آورد و توسط سنت پوکومیوس نیز تعمید گرفت. او یک راهب شد و تصمیم گرفت که به دیگر مسیحیان و راهبان کمک کند و خدمات ارزشمندی را در کلیسا انجام داد، در...

می 2019
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
   پدر مقدس ما یوحنا
1
fast-free
یادبود یوحنا
2
fast-free
یادبود یادگاری های سنت نیکلاس از آمریکا به صربستان
3
fast-free
شهید مقدس جاناریوس و همراهانش
4
fast-free
پدر مقدس تئودور سیکاته
5
fast-free
شهید مقدس و گرانقدر جورج
6
fast-free
شهید ساباس استراتلاتس
7
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده مرقس
8
روغن
شهید اسقف باسیل آماسیا
9
fast-free
رسول مقدس سایمون
10
روغن
رسولان مقدس جاسوناند ساسیپاتر و سرسیرا باکره
11
fast-free
سنت باسیل اوستروگ
12
fast-free
رسول مقدس جیمز
13
fast-free
پیامبر مقدس ارمیا
14
fast-free
شهیدان مقدس زویی، سیریاک و تئودلیوس
15
روغن
شهیدان تیموتی و مائورا
16
fast-free
شهید پلاگیا تارسیوس
17
روغن
شهید عالی مقام و مقدس ایرنه
18
fast-free
قدیس جاب
19
fast-free
گرامیداشت صلیب مقدس در اورشلیم
20
fast-free
رسول مقدس و بشارت دهنده جان متکلم
21
fast-free
پیامبر مقدس اشعیا
22
ماهی
رسول مقدس سایمون وفادار
23
fast-free
سنت سیریل و سنت متدیوس هم پایه رسولان
24
ماهی
سنت اپیفانیوس اسقف قبرس
25
fast-free
شهید مقدس گلیکریا
26
fast-free
شهید مقدس ایسیدور
27
fast-free
پدر مقدس ما پاکومیوس کبیر
28
fast-free
پدر مقدس ما تئودور
29
روغن
رسول مقدس آندرونیکیوس
30
fast-free
شهیدان مقدس مسیحی تئودوتیوس، تکیوسا، الکساندرا، کالودیا، فاوینا، یوفراسیا، ماترونا و جولیا
31
روغن
 
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for May , 2019 (Serbia)
04 May 2019 New Moon
12 May 2019 First Quarter
18 May 2019 Full Moon
26 May 2019 Third Quarter


دوستان: